Danışmanlık Birimi

 
Muhasebe Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Kapıdan satışlar için özel bir düzenleme yoktur. TDHP göre yapılan satışlar 600 hesap da takip edilir

TDHP da 611 hesabın tanımı ve işleyişi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Bu konuda ÖZELGE aramanıza gerek yok. 611 hesabı kullanmanız gerekir Özelge; VUK Mük.413. maddede "Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilir." şeklinde açıklanmıştır. . 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI : Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir. 611 Satış İndirimleri Hesabının İşleyişi: Uygulanan iskonto tutarı bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

Vergi hukukunda açık kapalı fatura kavramı olmaz.Nakit tahsilatlar 100 ,Banka tahsilatları 102 ,sonradan tahsil edilecek alacaklar için 120 hesap kullanılır.

KREDİ FAİZLERİ TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLESİ İÇİN KULLANILMASI HALİNDE KULLANILDIĞI HER YIL VEYA YILLARDA 780 HESABA GİDER YAZILIR.

Alacağın Şüpheli hale gelmesinin tanımı VUK 323. maddesinde aşağıdaki tanımlanmıştır.Beyannamenin verilip verilmemesi önemi yoktur.Karşılık ayrılarak gider yazılır. Şüpheli Alacaklar Madde 323 Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; Şüpheli alacak sayılır. Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

Böyle bir mahsuplaşma olmaz.Ortaklara olan borçlar sermayeye eklenecek ise Şirket kurullarından alınacak karar göre rapor düzenlenmesi ile eklenir.

.Dönem sonu işlemlerinde gelirler ve giderler 690 hesaba borç veya alacak kaydı yapılır. Dönem sonu karı oluşmuş ise 690 hesap ;590 hesaba ,zarar olmuş ise 591 hesaba virman yapılır..

336 hesap kullanılır.Ancak; ŞİRKET PERSONELİ Şirkete borç verirse; personel Tefecilik yaptı diye vergi incelemesi ile karşı karşıya kalır

400 hesap da takip edilir. TDHP AÇIKLAMA : 400 Banka Kredileri Hesabı: Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli (12 aydan fazla vadeli) kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır. 400 Banka Kredileri Hesabının İşleyişi: Alınan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına inen krediler 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabına aktarılarak bu hesaba borç olarak kaydedilir.

Faturasız işlem yapılmaz.Fatura düzenlenir.KDV hesaplanır.Faturaya "bedeli tahsil edilmemiştir" şerhi yazılır.Bu fatura 760 hesaba gider kayıt edilir.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.