Danışmanlık Birimi

 
Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

A- İTHAL EDİLEN MALLARA İLİŞKİN BİLDİRİM (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde ithal ettikleri, söz konusu liste kapsamında ÖTV’ye tabi mallara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:2) olarak yer alan BİLDİRİM FORMUNU, TAKİP EDEN AYIN 20 NCİ GÜNÜ AKŞAMINA KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI WEB ADRESİNDE HİZMET VEREN “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” ARACILIĞIYLA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERMESİ ZORUNLUDUR. Söz konusu malların ithalini yapanların, aynı zamanda bu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyetinin bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal edilen mallar için ÖTV bildirimi verilmesine engel teşkil etmez. Ancak, ithalatın bulunmadığı aylar için bildirim verilmez. Bildirime konu malları ithal eden mükelleflerce, KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınır. Şifre alınabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığı web adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” bölümünden döküm alınarak düzenlenir ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilir. Daha önce vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almış olanların Bildirim Formunu göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almaları gerekmez. Ancak bu işlemi yapabilmek için vergi dairesinden Bildirim Formu gönderme yetkisi alınır. İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilir. Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak getirilen söz konusu bildirim yükümlülüğünü, süresinde yerine getirmeyen veya süresinde yerine getirmekle birlikte eksik ya da yanlış bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi mükelleflerinin ihracat istisnasından yararlanabilmeleri için; • Teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması gerekmektedir. Yurtdışındaki müşteri tabiri Özel Tüketim Vergisi Yasası'nın 5/1-a maddesinde tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre yurtdışındaki müşteri; ikametgâhı, kanuni ve iş merkezleri yurtdışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir işletmenin yurtdışındaki faaliyet gösteren şubelerini kapsamaktadır. • Ayrıca, teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'nden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Türkiye'de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanması mümkün değildir. Yurtdışındaki alıcılara teslim edilmeksizin gümrük antrepolarına konulan mallar ile serbest bölgelere gönderilen mallar da bu bağlamda ihracat sayılmamaktadır. Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak yapılan ihracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenecek faturalar üzerinden Özel Tüketim Vergisi hesaplanmayacaktır. İade işlemi Katma Değer Vergisi mükelleflerine yapılan iade işlemlerine benzer niteliktedir. Ancak Katma Değer Vergisi'nde ihraç edilen malın bünyesine giren yani yüklenilen Katma Değer Vergisi'nin iadesi söz konusu iken Özel Tüketim Vergisi'nde, ihraç edilen malın bünyesine giren Özel Tüketim Vergisi'nin iadesi söz konusu değildir. Burada iade edilecek Özel Tüketim Vergisi ihracatçıya teslimde hesaplanan Özel Tüketim Vergisi ile sınırlıdır. Uygulamanın belirgin özelliği; • Alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve • Vergi dairesine beyan edilerek ödenen, Özel Tüketim Vergisi'nin ihracatçıya ödenebilir olmasıdır. Özel Tüketim Vergisi'nde malların ihraç edilmesi halinde, bu verginin iadesi, sadece Özel Tüketim Vergisi mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. Özel Tüketim Vergisinin uygulandığı safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görülmeyen, daha doğrusu yer almayan ve malın satış fiyatına dahil edilmiş bulunan Özel Tüketim Vergisi'nin iadesi söz konusu değildir. Dolayısıyla... • Özel Tüketim Vergisi'nin uygulandığı safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde yer almayan (görünmeyen) ve malın fiyatına dahil edilmiş olan Özel Tüketim Vergisi iade konusu yapılamamaktadır. • Özel Tüketim Vergisi ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrük idaresi ithalat aşamasında ödenen Özel Tüketim Vergisi ithalatçı, ihracatçıya iade edilebilmektedir. • Özel Tüketim Vergisi'ni gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise belgesinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş bulunan vergi iade konusu yapılmayacaktır.

KDV uygulamasında olduğu gibi ÖTV tabi mallar içinde İhraç kayıtlı satış yapılır.İşlemleri için ÖTV Tebliğlerini inceleyiniz.

Konu ile ilgili Yayımlanan ÖTV genel tebliğleri ekindeki listeleri inceleyiniz. Makina fiyatı + ötv oranı +kdv= satış fiyatı doğrudur.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.