Danışmanlık Birimi

 
Gelir Vergisi Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

EMEKLİ ÇALIŞMIYOR İSE AGİ UYGULANMAZ. ÇALIŞIYORSA AŞAĞIDAKİ TABLOLARDAKİ RAKAMLAR UYGULANIR. Medeni Hali Aylık Bekar 191,88 TL Evli, EŞİ ÇALIŞMAYAN 230,26 TL Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL Medeni Hali Aylık Evli EŞİ ÇALIŞAN ve çocuksuz. 191,88 TL Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 220,66 TL Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 249,44 TL Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 287,82 TL Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 307,01 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19 TL olarak belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Genel Tebliğ). GV mükellefi kendisi için yemek gideri yazma hakkı yoktur.

Huzur hakkı GVK 61. maddeye göre ÜCRETTİR. Ücret olarak bordro ile ödeme yapılır.Avukat başka bir işverenden ücret almıyorsa alınan huzur hakkı yıllık beyannameye dahil edilmez. Bir den fazla işverenden ücret alıyorsa GVK 86. maddedeki koşullara göre beyan edilir veya edilmez.

Vergiden muaf öğretmen olmaz.Öğretmen Devlet memuru ise bu işi yapamaz.Devlet memuru değilse sizde bordrolu olur veya s.m.mensubu olarak size makbuz düzenler Gider pusulası ile ödeme yapılmaz.

Öncelik ile ayrıntı için GVK 9/6. ve 94.maddeyi incelemeniz gerekir.GVK 9/6 fıkradaki belirtilen işler yapılıyorsa GVK 94 /13-a maddesine göre % 5 GV stopajı yapılır.Bahsettiğiniz iş 9/6. maddesine girmiyorsa Bu işi yapanlat basit usulde Vergi mükellefi olacak size KDV ve GV hesaplamadan Fatura düzenleyecektir.% 10 Stopaj ödeyerek giderleşme olmaz.

Kayıtlarınızda yer alan demirbaşlar için S.M.Makbuzu fatura gibi kullanılarak sadece KDV hesaplanarak düzenlenmesi gerekir. GİB sözleşmeleri Yıllık Beyannameler verildik den sonra 15 gün içinde fesih edilir.

Böyle bir işlem olmaz.Ancak aracı işte kullanmayacağınız VD bildirip giderlerini mesleki gider olarak kayıt etmemeniz gerekir. VD müracaat ederek aracı kiraya vereceğinizi bildirerek elde edile geliri GMSİ olarak beyannamenize eklemeniz gerekir 3568 sayılı yasa Ticaret yasağı getirmiştir GMSİ yasağı yoktur.

KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür. KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla; -Yurt dışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması, - Yurt dışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.), - Yurt dışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması, - Yurt dışından yazılım hizmeti alınması, - Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Bir yurt dışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Yurtdışından alınan bir hizmette KDV sorumluluğunun doğmaması için; - Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır, - Hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de faydalanılmamış) olmalıdır, -İthal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır. Yurtdışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Hizmeti yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının KDV’ni kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilememektedir. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,

Yapılan gider ticari kazancın elde edilmesinde sayılan gider değildir. KKEG olarak kayıtlara alınız

Araç kiralamasından elde edilen gelir GMSİ dır.Kira ödeyen mükellef % 20 GV stopajı yapması gerekir araç sahibi GVK 86.maddedeki koşullara göre Yıllık beyanname verecek hesaplanan vergiden kesilen vergi indirilecektir.

Karın bir kısmını dağıtabilirsiniz.TTK hükümlerine göre ayrılması gereken yedekler ayrılır.kar dağıtımı yapılası halinde % 15 GV stopajı yapılır.Gerçek kişiler GVK 22. ve 86. maddedeki istisna ve koşullara göre MSİ beyanı verilir.Konu hakkında yayımlanmış makale ve örnek hesaplamalardan yararlanınız.Bu alanda uzun örnekli açıklama yapılamamaktadır.

Araç satışı için 31.03.2019 kadar KDV oranı % 1 olarak uygulanır.Plaka satışı için ise KDV oranı % 18 uygulanır. Her iki işleme elbette fatura düzenlenecektir.Plaka sahibi gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunda, elde edilen gelirin Vergi Usul Kanununun 328. maddesine istinaden amortismana tabi malın satılması olarak değerlendirildiğinden bu satıştan elde edilen kazanç yasal defterlere gelir kaydedilerek ilgili takvim yılı sonunda vergilenecektir,

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.