Danışmanlık Birimi

 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Konu ile ilgili açıklama için GİB web sayfasında bulunan tebliği taslağını inceleyiniz. "7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı."

Taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri binek otomobillere ait MTV’nin gider olarak dikkate alınması mümkün olup, bunun dışındaki binek oto MTV’leri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. (197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesi)

MTVK Madde 14 Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. I SAYILI LİSTE : Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri IV SAYILI LİSTE : Uçak ve helikopterler

Sayın Kars, İşletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobillerin hurdaya çıkartılmaları halinde hurdaya çıkarılan teslimi KDV Kanunu 17-4/g maddesine göre KDV den istisnadır. Düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplamayacaksınız. Vergi mükellefi olmayan kişilerin hurdaya çıkarmış oldukları araçlarla ilgili olarak Trafik Sicil ve Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine başvurudan başka bir işlem olmayacaktır. Danışma Birimi

Sayın Koyuncu, Satın almış olduğunuz araç MTV Kanunu 2.maddesinde sayılan binek otomobil tanımına giriyorsa ve ruhsatta hususi ibaresi varsa KDV indirim konusu yapılamaz, maliyete intikal ettirilir. Danışma Birimi

Sayın Erol, İşyerinde kulanılmak üzere almış olduğunuz ticari aracın fatura adresini işyeri adresi olarak düzelttirmeniz gerekmektedir. Araçla ilgili MTV Kanunu 2.maddede binek otomobil tanımında sayılmayan ve ruhsatta da ticari araç şeklinde yazıyorsa KDV indirim konusu yapılır. Ayrıca işyerinde kullanmak üzere alınan ticari aracınızı vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir. Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefi müşterinizin, Taşıt faturası 5.000 TL yi geçiyor ise Ba formuna KDV hariç rakam yazılacaktır. Danışma Birimi

Sayın Gökkaya, MTV Kanununa göre işletmede kayıtlı binek otomobillerinin MTV, Kanunen kabul edilen bir gider değildir. (MTV Kanunu 4.maddesi). Aktife kayıtlıticari araçların MTV'sini giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi

Sayın Arat, MTV Kanunu 14.maddesine göre I, III ve IV sayılı tarifede yer alan taşıtlara ait vergi, ceza ve gecikme zamları gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez. Ancak, taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtların MTV'leri giderleştirilir. Danışma Birimi

Sayın Atmanlıoğlu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesine göre Binek otoların MTV gider olarak yazılamaz.Giderleştirememenin mantığı olarak,Kanun maddesinin bu şekilde emredici hükmünden dolayı sorgulanamaz .Ancak Madde değişirse giderleştirilir. Danışma Birimi

Sayın Aykırı, II- BİNEK OTOMOBİLİ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu` nun 2. maddesinde taşıtlar aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. A- MOTORLU TAŞIT Karada, havada, deniz göl ve nehirde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır. B- TAKSİ Taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlardır. C- OTOMOBİL Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyla, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (StatiOn- Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir) D- PANEL İnsan veya yük taşımak maksadıyla imal edilmiş ve sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır. E- ARAZİ TAŞIT Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber, bütün tekerleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır. F- KAPTIKAÇTI Şoföründen başka, oturmaları şartıyla, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olun ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.) Yukarıdaki tanımlamalarda, binek otomobili açıkça tarif edilmemiştir. Ancak, Maliye Bakanlığı` nın görüşüne göre; arazi taşıtları ve jeepler de otomobil kapsamına girmektedir. Sizin bahsettiğiniz araç yukarıdaki binek otomobili tanımlamalarına giriyorsa KDV'yi indiremezsiniz. Binek otomobil dışındaki ticari araçların KDV sini indirim konusu yapabilir. MTV ni Gider yazabilirsiniz. Danışma Birimi

Sayın Uzun, İşletmelere dahil binek otomobillerin alımı sırasında ödenen KDV` nin indirim konusu mu yapılacağı, otomobilin maliyetine mi ekleneceği, yoksa doğrudan gider mi yazılacağı konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır. Bu yazımızda, bu konu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. II- BİNEK OTOMOBİLİ Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu` nun 2. maddesinde taşıtlar aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. A- MOTORLU TAŞIT Karada, havada, deniz göl ve nehirde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır. B- TAKSİ Taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlardır. C- OTOMOBİL Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyla, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (StatiOn- Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir) D- PANEL İnsan veya yük taşımak maksadıyla imal edilmiş ve sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır. E- ARAZİ TAŞIT Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber, bütün tekerleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır. F- KAPTIKAÇTI Şoföründen başka, oturmaları şartıyla, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olun ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.) Yukarıdaki tanımlamalarda, binek otomobili açıkça tarif edilmemiştir. Ancak, Maliye Bakanlığı` nın görüşüne göre; arazi taşıtları ve jeepler de otomobil kapsamına girmektedir. Arazi Taşıtı ve kaptıkaçtılar ise otomobil tanımına girmemektedir. BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ALIMI SIRASINDA ÖDENEN KDV` NİN İNDİRİM ESASLARI VEYA GİDER KAYDI KDV Kanunu` nun 30/b maddesine göre; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Bu düzenlemeye göre; prensip olarak işletmelere ait binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Ancak, bunun bazı istisnaları vardır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan kuruluşlarda bu amaçla aldıkları otomobillerin KDV` lerini indirim konusu yapabilirler. Örneğin; rent a car şirketleri, taksi işletmecileri, diğer otomobil kiralama şirketleri bu amaçla aldıkları otomobillerin KDV` sini indirebilirler. Bunun dışında, işletmenin kendi ihtiyacında kullanmak üzere aldığı binek otomobillerinin KDV` si indirim konusu yapılamaz. Bu arada, rent a car şirketinin kiralama amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için ( Örneğin Genel Müdüre tahsis edilen otomobil) aldığı otomobilin KDV` si de indirilemez. Danışma Birimi

Sayın Kalaycıoğlu, Sakatlık indirimi; - Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabına, - Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabına, - Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlülere uygulanmaktadır. <Özürlülerde Katma Değer Vergisi İstisnası>; 5378 sayılı kanunun 32.maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4/s bendine eklenen ve 07.07.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren hükme göre, özürlüler, eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarını satın alırken katma değer vergisi ödemeyeceklerdir. ; 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, sakatların kullanması için araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunan araçların, malül ve sakatlar tarafından bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden istisnadır. Bu istisnadan yararlananlar 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaktır. Malul ve sakatların kullanmak üzere yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları için de bu belgelerin gümrük idaresine ibrazı üzerine istisna uygulanacaktır. ; 21 seri nolu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğinin II. İstisnalar başlıklı bölümünde gerekli açıklama yapılmıştır. Buna göre malül ve engellilere ait ve ilgili sicile kayıt ve tescilli araçların anılan genel tebliğde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, kayıt ve tescil ettirildiği tarih itibariyle motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. <Özürlülerde Emlak Vergisi İstisnası>; 5378 sayılı kanunun 22. Maddesi ile değişik 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme, özürlüler ifadesi eklenmiş, böylece özürlülerin de “sıfır” oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanmaları sağlanmıştır. 47 seri numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği bu konuyla ilgili düzenlemeleri içermektedir. ; GVK.31 maddesine göre; çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Sakatlık indirimi; - Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira, - İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira, - Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır. Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 2005 2006 2007 2008 1.Derece 480 YTL 530 YTL 570 YTL 600 YTL 2.Derece 240 YTL 265 YTL 280 YTL 300 YTL 3.Derece 120 YTL 133 YTL 140 YTL 150 YTL İSMMMO Danışma Birimi

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.