Danışmanlık Birimi

 
Türk Ticaret Kanunubaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Tasfiye kararı alınıp tescil ve ilan edildikten sonra muhasebesel işlemler tasfiye halindeki ünvanla devam edilmesi ve defterelerinde buna uygun ara tasdikleri gerekli ise yapılması gerekir,tasfiye süreci sonunda tasfiye sonu kararı tescil ve ilan edilerek şirketin ticari hayatı sona erecek olup tasfiye sonu tescili ile birlikte defterlerin kapanışları da yapılarak TTK 82 maddeye uygun işlemlerin yapılması gerekecektir.

zararların telefisi amacı ile elbette sermayenizi yasal sınırların altına inmemmek üzere azaltım ve eş anlı artış yapılabilir,A.Ş. lerde sermayeye eklenecek fonlar var ise öncelikle bu fonların sermayeye dönüştürülmesi gerekir. ayrıca iç kaynakla birlikte nakit artış yolu ile de sermaye eş anlı artırılabilir, Bilgilendirme sicil müdürlükleri sayfalarından bakılabilir, rapor örnekleri Odamızın sayfasında mevcuttur.

Poşet konusu bir sarmal içerisinde devam etmekle birlikte konu hakkında TTK da değerlendirilecek bir konu olmayıp poşetin alınması müşteriye verilmesi sözkonusu ise yer alması gerekli olacağı değerlendirlmektedir.

Limited şirketler bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır, Anonim şirketlerde, TTK 462 düzenlemesi öncelikle fonların eklenmesi koşulu işle aynı miktara kadarda nakit artışın yapılabileceği belirtilmekle birlikte tüm ortakların katılımı ve tümünün kabulü halinde fonlar olmasına rağmen şirketin nakit ihtiyaçlarını karşılanması gayesi ile nakit artışın yapılabileceği şeklinde Bakanlığın görüşü ve müdürlük uygulaması mevcuttur.


8)  Sayın Yetkili ; UETS (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ) başvurusunu kimler nasıl yapacaktır. Bu durumda şirketler hiçbir harekette bulunmayacak PTT bu başvuracak kurumları ve diğer bütün bilgileri,bu kurumların bağlı olduğu birlik,bakanlık veya diğer kurumlardan toplu olarak kendisi mi isteyecek acaba, Bizim mükellefler adına herhangibir işlem yapmamız gerekiyormu ?. Gerekiyorsa nereye nasıl başvuru yapılacak ? Çok teşekkür ederim.İyi günler Temenni ederim. PTT UETS SİSTEMİ KURUMSAL BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLADIĞIMIZDA AŞAĞIDAKİ İFADE YERALMAKTADIR; Kurumsal Ön Başvuru Hakkında Bilgilendirme 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Knunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde (7101 sayılı kanunun 50.maddesi) doğrultusunda Elektronik Tebligat adreslerinin verilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri; İlgili kamu kurum veya kuruluşundan, Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından, İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden, İlgili kamuya ait ortaklıktan, Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan, Türkiye Noterler Birliğinden, Türkiye Barolar Birliğinden, İster hükmü getirilmiştir. Bu nedenle tüzel kişiliklere oluşturulan adreslere ilişkin bilgiler tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu Kurum, Kuruluş veya Birlik'ten talep edilir. Online başvuru ve PTT Merkezlerine başvuru yapılamaz.
(15.01.2019 09:24)

Odamızca bu konuda seminer yapılmış ve bilgi notu sayfamızda yer almaktadır, konu hakkında süreç henüz netleşmemiş olup PTT sayfasından da takjip edilmesi yarar sağlayacaktır.

işletme esasına göre kuracağınız işletme ticaret sicili ve Ticaret Odasına kaydı olmaz, ancak bilanço esasına göre açılacak işletmeniz ticaret sicilde tescil ve oda kaydınız yapılabilir, dış ticaret firmasının bilanço esasına göre kurulması daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.

Müdürler kurulu defteri müdürlerin toplantı gündemi,ortaklara davet yapma, adres değişikliği gibi kararları yazabileceğiniz defterdir, bu kararları şimdilik Bakanlık görüşleri doğrultusunda genel kurul defterine yazılarak alınacak karar ilede işlemeler olabiliyor, kullanmak istemememizin gerekçesi nedir bilemedim ancak kapanış yaparak mevcut düzenlemede kullanılmayabilir,

Odamızca bu konuda bir seminer verildi, seminer bilgileri sayfamızda yayımlanacaktır, bu konuda henüz bir netlik bulunmamaktadır, başvurunun Ocak sonuna kadar PTT şubelerine yapılmasının gerekliliği tebliğde yer almaktadır. konu TTK nın uygulanması dahilinde olmadığı gibi PTT AŞ nin uygulaması ve duyurularının takip edilmesi yararlı olacaktır.

Konu hakkında Odamızca seminer yapılmış ve bilgi notu web sayfamızda da yer almaktadır,bahsi geçen konu TTK bağlamında devam eden bir süreç olmayıp uygulama PTT aş tarafından yürütülmektedir,hep birlikte gelişme ve uygulamaları takip ediyoruz,


14)  Merhaba iyi çalışmalar Mali müşavirliğini yapmakta olduğum firmanın 2012 tarihinde yapılan genel kurulunda yönetim kurulu başkanı değişmiştir.Eski yönetim kurulu başkanı genel kurula iştirak etmesinin usulsüz işlem ile engellendiğini ileri sürerek mahkemeye başvurmuştur. Mahkeme sonuçlanmış olup, yapılan genel kurulda alınan kararlar iptal edilmiş ve karar onanarak kesinleşmiştir.Bu durumda eski genel kurul başkanı kendi genel kurul başkanlığının devam etmesine binaen,2012 tarihinden bu güne kadar yapılan tüm muhasebe kayıtlarını arada geçen zaman zarfında şirket lehine ve aleyhine yapılan tüm iş ve işlemlerin,tüm genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının,şirketin tüm ticari defter ve kayıtlarının,şirketin hukuki ve idari işlem kayıtlarının tüm tasarruflarının belgeleri eşliğinde 14 ocak 2019 tarihine kadar verilen adrese tarafına hazır bulundurulmasını aksi takdirde mahkeme kararına itiraz etmekten ve defter ve kayıtların geregi gibi düzenlenmediğinden bahisle hakkımda istanbul Serbst Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildiren bir ihtarnameyi tarafıma göndermiştir.Firmanın muhasebesi kendi bünyesinde olup elimde evrakları bulunmamaktadır.Aynı ihtarname şirketede gönderilmiştir.Bu şartlar altında benim bu istenen evrakları tedarik edip istenildiği şekilde teslim etme kanuni zorunluluğum varmıdır. Bu şirketlerin ortakları arasındaki sıkıntılı bazı durumlar var benim bu evraklar alıp teslim edememem durumumda hakımda bir suç teşkil edermi? Ne yapmam gerekir? Bilgilendirmenizi arz ederim iyi çalışmalar.
(10.01.2019 08:46)

öncelikle bu hukuki bir süreç, genel kurulun iptali ticaret sicili müdürlüğünde tescili gerekir, ayrıca şirkete ait belge veya defterlerin sizde olması halinde teslim etmeniz, sizde olmayan belge ve defterlerinde olmadığı şirket bünyesinde olduğu, ve gerekli bilgiler ile talebe aynı yoldan cevap verilmesini, toplantı günüde toplantı mahalline gidilmeli ve orada olduğunuzun belgelenmesinin sonradan olası problemler bakımından fayda sağlayacaktır, kanaatimizce bu işlemler yapılabilir, ancak bu konuda ihtiyaca binaen hukuki danışmanlıkta alınması faydalı olabilir.

Son yıllarınıza ait defterler ve sermayenin ödenmiş olduğu bilgilerine yer verilmiştir, bu belgeler üzerinde yevmiye bilgileri olmadan da ödenmiş olduğu tespit edilmiş olduğunun tespiti ile defterlerin bilgilerine yer verilerek raporun düzenlenmesi halinde tescil işlemlerinizde sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir.

Dün odamızca bu konuda bir seminer verilmiştir, seminer bilgileri sayfamızda yayımlanacaktır, bu konuda henüz bir netlik bulunmamaktadır, başvurunun Ocak sonuna kadar PTT lere yapılması doğru olacaktır.

Dün odamızca bu konuda bir seminer verilmiştir, seminer bilgileri sayfamızda yayımlanacaktır, bu konuda henüz bir netlik bulunmamaktadır, başvurunun Ocak sonuna kadar PTT lere yapılması doğru olacaktır.

Dün odamızca bu konuda bir seminer verilmiştir, seminer bilgileri sayfamızda yayımlanacaktır, bu konuda henüz bir netlik bulunmamaktadır, başvurunun Ocak sonuna kadar PTT lere yapılması doğru olacaktır.

Dün odamızca bu konuda bir seminer verilmiştir, seminer bilgileri sayfamızda yayımlanacaktır, bu konuda henüz bir netlik bulunmamaktadır, başvurunun yapılması doğru olacaktır.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.