Danışmanlık Birimi

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

İşçinin hastalığı halinde ya da en geç yılda bir kez yenieenmelidir. Az tehlikeli işlerde 2 yılda bir yenilenmelidir.

Eğer İSG bakımından çalıştırma zorunluluğunuz var ise fiili çalışması olan Doktoru bildirimde bulunmak zorundasınız.

5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin (b) bendi ile sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakları zorunlu (Bağ-kur 4-b) sigortalık kapsamına almış olup, kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bırakmış ve bu ortaklar şirkette ayrıca başka bir görev üstleniyorlarsa 4-a kapsamında sigortalı olabileceklerdir.demiştir. Şu halde 4a sigortalısı bildirimde bulunulması halinde de işyeri tehlike sınıf derecenize ve çalışan işçi sayılarınıza göre belirlenecek olan 6331 sayılı İŞ sağlığı ve Güvenliği kanunu hükümlerine de tabi olunacaktır.

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde, (1) (2) 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer. 50 den fazla çalışanı var ise evet çalıştırması gerekmektedir.

tehlike sınıf derecesine göre farklılık arzetmektedir. Az tehlikeli ise 2020 yılına ertelenmiştir.


10)  Merhaba, Aşağıda yer alan kanun kapsamında üniversite öğrencisi stajyeri bünyesine alan mükellefler, maaş ödemesi asgari ücretin altında kaldığı için stopaja tabi olmamaları fakat bordroda gösterme ve banka hesaplarından resmi ödeme zorunluluğu sebebiyle söz konusu stajyerlere ödenecek maaşların ve sonrasında işsizlik sigortası fonundan karşılanarak mükellefe ödenecek olan ücretlerin muhasebe kayıtlarında nasıl gösterileceği konusunda tarafınızdan bilgi talep etmekteyim. Stajyerin sgortası okul tarafından yapılacağını ayrıca belirtmek isterim. Teşekkürler İyi Çalışmalar Dilerim... 09.12.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55 inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna eklenen 12 nci madde eklenmişti. Bu madde ile Stajyer Çalıştıran İşverene Devlet Katkısı gündeme geldi. Bu madde gereği 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18 inci maddesi hükümleri uyarınca çıraklık eğitimine devam eden, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı kanunun 25 inci maddesi gereği yapılacak ödemelerin bir kısmının 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin onaylanmış ve detaylar açıklanmıştır.
(31.07.2017 16:06)

Uygulamayla ilgili usul ve esaslar da belirlendi. 6764 sayılı yasa öğrencilerin alacakları maaşlarla ilgili sınırları belirlerken, çok önemli bir desteği de yasalaştırdı. Böylece 2017 yılı sonuna kadar staj yapan öğrencilerin maaşlarının önemli bir kısmını devlet karşılayacak. İşletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları da yasa ile belirlendi. Öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan (421.21 TL) yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden (210.60 TL), aday çırak ve çırağa asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) aşağı ücret ödenemiyor. Bunun üstünde ücret ödemek ise serbest. Öğrencilerin sigorta primleri ise eğitim kurumlarının bütçesinden karşılanıyor. 2017'de ise personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Tüm öğrenciler bu yıl en az asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) az maaş alamayacak. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenecek. İŞLETMELER İSE ; İşletmeler öğrencilerin ücretlerini her ayın onuncu gününe kadar öğrencilerin banka hesabına yatıracak. Devlet katkısı ise her ayın 25'ine kadar ilgili işletmenin okul müdürlüklerine bildirdiği banka hesabına aktarılacak. Öğrencilere ödenecek ücretlerden vergi dahil hiçbir kesinti yapılamayacak. Devamsızlık yapan öğrencilerin maaşından bu günler kesilecek.

Kim ceza kesiyor. İşveren ? Meslek Mensubu ? İPC Devlet tarafından kesilir ve ilgili Bakanlığın ilgili Banka hesabına yatırılır.


12)  Soru 15.05.2017 14:48 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, mesela 6 çalışanı olan ve çalışanlardan 2'si kısmi süreli , biri ayda 5 gün diğeri 10 gün çalışmakta ise bu firma için ek-10 bildirgesi vermek gerekmiyormuş sadece değişiklik olursa vermek gerekiyormuş memur yasa var bir daha almam demiş.doğrumu ? Cevap : Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. ------------------------------------------------------ Soru : Sayın Danışman verdiğiniz cevap 10 kişi üstü ancak örneğimdeki gibi 10 kişi altı çalışanı olanlarlar için eksik gün her ay verilmesi gerekiyormu yoksa memurun dediği gibi sadece değişiklik olduğu zaman mı verilmesi gerekiyor Saygılar,iyi çalışmalar. Size eksik gün bildirimine ilişkin yasal zorunluluğun kimler için olduğuna dair yasal açıklamayı gönderdim sizinde 2 . sorunuzda belirttiğiniz gibi 10 kişinin altı için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
(16.05.2017 12:47)

6331 sayılı kanun; 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. İPC : 6331/26/1-e bendinde düzenlenmiştir.

kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2017 tarihine kadar ertelenmiştir

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.