Danışmanlık Birimi

 
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Bu durumda yapmamız gereken ilk şey BES şirketimize iptal isteğimizi bildirmek olmalıdır. Bu bildirimi müşteri hizmetlerinden, internet şubesinden vs. yapabiliriz. Talebimizin şirkete ulaşmasından itibaren 5 iş günü içerisinde şirket müracaat sahibine gerekli evrakları (hesap özeti, ayrılma bilgi ve talep formu) gönderir. Bu aşamadan sonra Ayrılma Talep Formunu doldurarak şirkete ulaştırmamız gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden özel sektör işverenleri yararlanabilecektir. Teşvikten yararlanmak için 18 yaşından büyük olanların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK 'ya verilmiş aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve sigortalının fiilen çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda işverence 06111 kanun kodlu aylık prim hizmet belgesinin yasal sürede e-sigorta üzerinden SGK 'ya verilmesi, teşvik kapsamında İŞKUR ve hazinece karşılanacak tutarlar dışında kalan primlerin yasal sürede ödenmesi gerekmektedir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19 uncu maddede öngörülen teşvikten yararlanabilmek için; Yeni işe alınan sigortalının; a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, İşyerinin; d) Özel sektör işverenine ait olması, e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarın prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ücretlerde Müteferrik İstisnalar başlıklı 23. maddesinin 8. bendinde; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” Hükümleri yer almaktadır. Bir başka değişle kanun koyucu yemek ücretinin nakden ödenmesi durumunda, yapılan ödemenin ücret olarak değerlendirileceği ve tamamının gelir vergisine tabi tutulmasını emretmiştir. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” İfadesi yer almaktadır. Buna göre; İşverenler tarafından sigortalılar için bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları sigorta primine tabi tutulmayan kazanç olarak dikkate alıır ve aylık prime esas kazanca dahil edilmez

Yeni ücret desteğinin en önemli koşulu işyerinde çalıştırılan işçi sayısının belirlenmesi ile ilgili belirlemenin yapılabilmesi için öncelikle işverenin 2018 yılı Ocak-Aralık aylarındaki prim belgelerine göz atması gerekmektedir. Burada önemli olan husus 2018 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan ayı bulmak. En az sigortalı çalıştırılan ayı bulduktan sonra o ayda çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için ücret desteğinden faydalanmak mümkün olacaktır.

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine istinaden, İstifa edilmesi halinde hangi şartlarda Kıdem tazminatı alınacağı konusunda en önemli ayrıntı İlk işe giriş tarihidir. 15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir

Yemek yardımları, yemek fişi olarak veriliyorsa fiş bedeli, nakit olarak veriliyorsa nakit ödenen tutar, işyerinde yemek veriliyorsa verilen yemeğin bedeli kıdem tazminatı hesabında kullanılan giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınır.

Hizmet tespit davasını kazanan işçinin tüm hesaplamaları kurumun tespit ettiği ücret üzerinden yapılır. Bu ücret üzerinden prim + gecikme zammı (ilgili Yıl) + belirlenen ipc

EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ (5510 GM/9-1) Yaş 58 Kalan Yaşınız 3 Yıl 4 Ay 21 Gün Sigortalılık Süresi 0 Kalan Hizmet Süreniz 0 Yıl 0 Ay 0 Gün Prim Gün Sayısı 7000 Kalan Prim Gün Sayınız 3335 24.06.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ (5510 GM/9-1) Yaş 58 Kalan Yaşınız 3 Yıl 4 Ay 21 Gün Sigortalılık Süresi 25 SGK 4/a emeklilikte iki seçeneği bulunmaktadır. Kalan Hizmet Süreniz 1. 58 yaş / 7000 gün ile 3335 gün daha prim ödeyerek ya da 2. 58 yaş / 25 yıl / 4500 gün ila emekli olabilir.

İşyerinizde faal ve çoğunluk olarak hangi mesleği icra ediyor ise o koddan bildirilmesi gerekmektedir. Şu halde iş güvenliği hizmetini dışardan aldığınızı bildirimişsiniz elektrikçi meslek koduyla bildirim yapmanız daha doğru olacaktır.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.