Danışmanlık Birimi

 
E-Defter, Defter Beyan Sistemi, E-Fatura, E-Arşivbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Değerli meslektaşımız; sorunuzda geçen 5 milyon sınırı tebliğ taslağıdır ve henüz yayınlanmamıştır. Tebliğ taslağındaki e-fatura yükümlülüğü limitler dahilinde 01.07.2019 e-defter yükümlülüğü ise 01.01.2020 de başlar. limitler dışındaysanız ve ihtiyari olarak e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmek istiyorsanız; istediğiniz zaman geçebilirsiniz

Değerli meslektaşımız; VUK 454 kapsamında limitler dahilinde değilseniz; ihtiyari olarak e-fatura ve e-defter uygulamalarına ayrı ayrı veya birlikte geçebilirsiniz iyi çalışmalar dileriz

Değerli meslektaşımız; tüm ticari belgeler VUK ve TTK kapsamında yasal düzenleme hükümleri çerçevesinde ve zamanında usulüne uygun olarak düzenlenmelidir. Bu kapsamda fatura iptalleri de yasal süre içinde iptal edilmesi gerektiğinden; iptal edilen ve oluşturulan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlama dosyası ile yasal bildirim süresinde bildirilmelidir. iyi çalışmalar dileriz.

Değerli meslektaşımız; e-fatura mükellefi aynı zamanda e-arşiv fatura mükellefi ise ve karşı taraftaki ticari işlem yaptığı firma kağıt ortamında çalışıyorsa e-arşiv fatura kesmelidir. iyi çalışmalar dileriz

Değerli meslektaşımız; sorunuzda belirttiğiniz 5 milyon limit taslak halindedir ve henüz yürürlüğe girmemiştir. yürürlükte olan tebliğ kapsamında; Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Değerli meslektaşımız merhaba ; şuanda yürürlükte olan tebliğ kapsamında; Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Değerli meslektaşımız; VUK 487 kapsamında e-serbest meslek makbuzu zorunluluğu; tebliğ taslağı yürürlüğe girerse, taslağa göre 1 temmuz 2019 itibariyle başlayacak. Kağıt makbuzunuz bittiyse şimdiden e-serbest meslek makbuzuna geçebilirsiniz iyi çalışmalar dilerim.

Değerli meslektaşımız merhaba; e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarına isteğe bağlı olarak geçiş yapılabilmektedir iyi çalışmalar dileriz

Merhaba; işletme esasına tabi mükellefler en geç 01.01.2019 tarihine kadar defter beyan sistemine başvuru yapmak 01.01.2019 tarihinden itibaren de defter beyan sistemini kullanmak zorundalar iyi çalışmalar dileriz

Değerli Meslektaşım e-arşiv fatura farklı bir belge türü olmayıp aynı şekilde kağıt ortamdaki fatura gibi tüm yasal yükümlülüklerin geçerli olduğu bir uygulamadır. Bu kapsamda kağıt ortamdaki tüm iade, iptal, fatura kesim süreleri gibi yasal zorunluluklar aynı şekilde elektronik uygulamalardaki kesilen faturalar için de geçerlidir. e- arşiv faturanın teslim yöntemi anında kağıt çıktı olarak veya elektronik ortamda gönderilmek suretiyle teslim edilebilir. Firma ile yapacağınız mutabakatlarda fatura kontrolünüzü yapabilirsiniz veya adınıza düzenlenen faturanın e-arşiv fatura sorgulama ekranlarından kontrolünü sağlayabilirsiniz iyi çalışmalar dileriz

Değerli Meslektaşımız Hastanın TC kimlik no'sunu biliyorsanız yazmalısınız. Eğer bilinmiyorsa nihai tüketici seçeneği seçilebilir iyi çalışmalar dileriz

Değerli Meslektaşım merhaba; İlgili tebliğ kapsamında e-fatura ve e-defter limitleri belirlenmiştir. . Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. İyi çalışmalar dileriz

Değerli meslektaşım; VUK 487 kapsamında şuan için e-serbest meslek makbuzu uygulaması ihtiyaridir iyi çalışmalar dileriz.

Değerli Meslektaşımız e-serbest meslek makbuzu için e imza gereklidir iyi çalışmalar dileriz.

Değerli meslektaşımız; a) (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Güncellenen Hali) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.(***) b) (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Güncellenen Hali) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.(***) iyi çalışmalar dileriz.

Değerli Meslektaşımız VUK 487 Kapsamında e-serbest meslek makbuzu zorunlu bir uygulama değildir. Sisteme dahil olmak isteyen mükellefler serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda düzenleyebilir; sisteme dahil olmak istemeyen mükellefler serbest meslek makbuzlarını kağıt ortamda düzenlemeye devam edebilirler. iyi çalışmalar dileriz.

Değerli meslektaşımız; Elektronik defter uygulamaları (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Güncellenen Hali) 3.3.4. (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Güncellenen Hali) Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.(****) 3.3.5. Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan elektronik defterler, Başkanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir 6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 6.1. Elektronik defter oluşturulurken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur. iyi çalışmalar dileriz.

Değerli meslektaşımız; Mevzuat hükümleri kapsamında e-serbest meslek makbuzu şuan için ihtiyari bir uygulamadır. ( vuk 487 ) iyi çalışmalar dileriz.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.