Danışmanlık Birimi

 
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk.başlığı altında cevaplanmış son 20 soru

SINAVLAR TÜRMOB TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERE YAPTIRILMAKTADIR. GÖZETMENLER DE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİDİR.

Vergi hukuku ve meslek hukukuna göre Resmi Gazetede yayımlanan ücret tarifesinden düşük bedel ile hizmet verilemez.Düşük bedelle hizmet verilenler vergi kaçırma suçu işler ,ayrıca oda disiplin kurulunca disiplin kovuşturmasına tabi tutulur.

SMMM KDV iade yapma yetkisi 3568 SK eklene 8/A maddesi ile verildi .Ancak Maliye Bakanlığı henüz usul ve esasları belirlemediği için Fiilen rapor düzenlemeleri söz konusu değildir.

Kayıtlarınızda yer alan demirbaşlar için S.M.Makbuzu fatura gibi kullanılarak sadece KDV hesaplanarak düzenlenmesi gerekir. GİB sözleşmeleri Yıllık Beyannameler verildik den sonra 15 gün içinde fesih edilir.

Serbest çalışan meslek mensupları ticaret ile uğraşamaz.

Böyle bir işlem olmaz.Ancak aracı işte kullanmayacağınız VD bildirip giderlerini mesleki gider olarak kayıt etmemeniz gerekir. VD müracaat ederek aracı kiraya vereceğinizi bildirerek elde edile geliri GMSİ olarak beyannamenize eklemeniz gerekir 3568 sayılı yasa Ticaret yasağı getirmiştir GMSİ yasağı yoktur.

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. 30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında; “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.’’ 29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde; “18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.” ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın İSTEMELERİ halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

1994 yılından beri Fiili durumda uygulaması olmayan bir tanımlama Şirketlerin Bordrolarında meslek mensubu varsa şirket adına şifre alınır diğer hallerde mutlaka beyannameler meslek mensubu ile yapılacak aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ile beyanname ve bildirimler gönderilir.

VERASET İLAMI ÖLÜM TARİHİNDEN 1 HAFTA SONRA NOTERLERDEN ALINABİLİR.VERASET İLAMI OLMADAN BEYANNAME VERİLMEZ.BEYANNAME ÖLENİN İKAMETGAHININ OLDUĞU YERDEKİ HARÇLAR VE VERASET VD VERİLİR.YETKİLİ VD İÇİN İSTANBUL VD BŞK.WEB SİTESİNİ İNCELEYİNİZ.

Bağımlı olarak birden fazla iş yerinde çalışılabilir ancak yetki 1 şirkette kullanılır.

Maliye Bakanlığı 7014 Sayılı Kanun ile kendisine verilen yetkileri henüz kullanmamıştır. (KDV Genel tebliği ile İadenin sınırları, iade hakkı doğuran işlemlerin belirlenmesi gibi yetkiler) 3568 SK 8/A maddesine göre Bu yetkiler kullanılmadan SMMM ler KDV iade rapor düzenleyemez.)

Tüzel kişilere VUK 340 nolu Gn.Tb. göre beyanname ve bildirim göndermek için VD den şirket adına şifre alınır.Şifre alınabilmesi için Şirketin bordrosunda SMMM olması gerekir.Bürokratik işlemler için VD ile görüşünüz.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.