Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2019 11:39 (Üye) Soru : Merhaba, e-fatura kapsamında olan market yine e-fatura kapsamında olan firmanın yapmış olduğu alışveriş için tutar 1200-TL nin altında ise perakende satış fişi düzenleyebilir mi, fiş gider olarak kayıtlara alınır mı yoksa 10-TL gıda alışverişlerinde de e-fatura düzenlenmesi gerekli midir.?

Cevap : 483 no.lu VUK Genel Tebliğ ile belirtilen şartları karşılayan, bütün satışlarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’dan (YN ÖKC) muaf tutulacak. 3100 sayılı kanuna göre, perakende mal veya hizmet satanlar için, “fatura vermek zorunda olmadıkları” satışların belgelendirilmesinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu bulunuyor. 2013’te yayımlanan 426 No.lu VUK Genel Tebliği (VUK) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunanlara, fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildi. Bu düzenlemeye göre perakende satış yapan bütün mükellefler en geç 01.01.2018’e kadar YN ÖKC yatırımı yapmak ve bu cihazlarla harici EFT-POS cihazlarının GİB veya bankalarla haberleşmesi için TSM’lere transfer başına ödeme maliyeti ile karşılaşmak zorundaydı. Çok sayıda ÖKC cihazı kullanan mükelleflere getirdiği yatırım maliyetleri nedeniyle 2017 Eylül ayında Maliye Bakanlığı yeni bir düzenlemeye giderek 483 no.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv fatura kullanmak kaydıyla perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılması veya bütün satışlarını e-Fatura veya e-Arşiv fatura ile yapmak kaydıyla yapmak şartıyla YN ÖKC veya ÖKC cihazı kullanmama olanağı getirdi. Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyle, zaten e-Fatura kullanma zorunluluğu kapsamındaki 10 milyon ciro büyüklüğüne sahip mükelleflerin ilave yatırım maliyetlerine katlanmasını engelledi. YN ÖKC / ÖKC kullanım muafiyeti kimler için geçerli? YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükellefler, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde ÖKC kullanımından muaf tutuldu: Bütün faturalarını e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek, e-Defter uygulamasına dahil olmak, Perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmek, e-Arşiv Faturaların bir örneğinin, belgenin oluşturulmasını müteakiben faturaların GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlanması. Burada ÖKC üzerinden hiçbir satış yapılmadığı için Perakende Mal Satışları İle Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor ile herhangi bir bildirim yapılmayacak. Diğer taraftan, mükelleflere e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi konusunda GİB’den izin alarak hizmet veren özel entegratör kuruluşlar, her e-Arşiv Faturasının kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla oluşturulmasını e-Arşiv Raporu ile GİB’e raporlanmasını garanti edecek tedbirleri almak zorunda. Bu düzenleme ile ÖKC zorunluluğu, bu kapsam ve şartları sağlayan mükelleflere, bildirimin Vergi Dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren süresiz olarak ÖKC kullanma zorunluluğu kaldırıldı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.