Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2019 12:41 (Üye) Soru : mükellefimin işyerinde, mükellefimin kardeşi ve mükellefimin eşi fiilen çalışmakta ve sgk primleri ödenmektedir, gider olarak kayıt yapılabilirmi, yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı kayıt yapmak gerekir.

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK’nın) 1’inci maddesinde gelir, bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK’nın) 6’ncı maddesinde de “Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.” hükmüne yer verilmiş ve kurumlar vergisi matrahının safi kurum kazancı olduğu belirlemesi açık bir biçimde yapılmıştır. Mezkur maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Gerek ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinde, gerekse kurumlar vergisi mükellefleri açısından safi kazancın tespitinde bazı ödemeler indirim konusu yapılamamaktadır. ..................... 2.2. Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar GVK Md. 41/1-2’de teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden yapılan aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminat adı altındaki ödemelerin gider olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu tip ödemeler, esasında kanunen indirimi kabul edilmesi gereken mahiyettedir. Ancak, ticari kazancın elde edilmesi için işletme sahibi ve yakınları tarafından sadece sermaye faktörü değil emek faktörü de kullanılmaktadır.İşletme sahibi, eşi ve küçük çocuklarının emeğinin ticari organizasyonun bir unsuru olduğu ve nasıl ki sermaye karşılığında kâr elde ediliyorsa; üretime katılan bu mahiyetteki emek faktörünün de elde edeceği getirinin ücret değil kâr olması gerektiği kabul edilmektedir. GVK Md. 41/1-2 düzenlemesinin getirilmesindeki temel amaç, işletme sahiplerinin, kârdan pay almak dışında kendisine, eşine veya küçük çocuklarına ücret adı altında ödemeler yaparak bazı değerleri muvazaalı bir şekilde, vergi ödemeksizin işletmeden dışarı çıkarmalarının önüne geçebilmektir. Diğer bir ifadeyle, bu düzenlemedeki eşe ve küçük çocuklara yapılan ödemelerin KKEG ilan edilmesi, bir tür vergi güvenlik müessesesi olarak düşünülebilir. Esas itibariyle bakıldığında söz konusu bent hükmü ile amaçlanan, işletme sahiplerinin kendisine, eşine veya küçük çocuklarına ücret vb. adlar altında ödemeler yapmak suretiyle muvazaalı bir şekilde vergilenebilir kazancı aşındırmasının önüne geçmektir. Diğer bir ifadeyle söz konusu düzenlemenin eşe ve küçük çocuklara yapılan ödemeleri KKEG ilan eden bölümü bir anlamda vergi güvenlik müessesesidir. Ancak; serbest meslek erbabının annesi, babası, kardeşi ile eş ve çocuklarına hizmet akdine dayalı olarak yapılan ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.