Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2019 15:49 (Üye) Soru : skg mevzuatı açısından sadece SGK ile ilgili, ücret bordrosu bildirge vb belgeler ile defterlerin 10 yıl süreyle saklanması yetermi ? Alış ve satış ile ilgili belgeleri imha edebilirmiyiz ? mükellefin bir eczane olduğunu düşünürsek ayrı bir depo tutmamız gerekecek. Sorumu esas bu nedenle soruyorum. Kolaylıklar dilerim Hocam.

Cevap : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre; defter tutmak zorunda olanlar ile defter tutma mecburiyetinde olmayanlar tuttukları, kullandıkları veya almaya mecbur oldukları; – Defterleri, – Alış ve satış faturalarını, – Sevk irsaliyelerini, – Fatura yerine geçen parekende satış fişlerini, makinalı kasaların kayıt rulolarını, giriş ve yolcu taşıma biletlerini, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını, – Serbest meslek makbuzlarını, – Ücret Bordrosu ve bordro yerine geçen vesikaları, – Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,günlük müşteri listelerini, – Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap hülasalarını, gönderilen ve gelen muhabere (haberleşme) evrakını, – Mukavelaname, taahhütname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla, ihbarname karar örnekleri vergi makbuzları gibi vergi evrakını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86. maddesi ikinci fıkrasında, işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.