Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2019 11:11 (Üye) Soru : Soru : Çalışanlarına tıcket, gibi ayni yemek yardımı yapanların istisna tutarını aşan kısım için, sgk ve vergi işlemleri hakkında bilgi verir misiniz lütfen. 2-Zorunlu bes dışında yapılan beslerin ve özel sağlık sigortası gibi ayni yardımlar içinde bordro ve gelir vergisi işlemleri hakkında bilgi vermenizi rica ederim. Sigorta bildirimlerine,bordroya yansımaları ve gelir vergisi açısından.

Cevap : sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarın prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ücretlerde Müteferrik İstisnalar başlıklı 23. maddesinin 8. bendinde; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” Hükümleri yer almaktadır. Bir başka değişle kanun koyucu yemek ücretinin nakden ödenmesi durumunda, yapılan ödemenin ücret olarak değerlendirileceği ve tamamının gelir vergisine tabi tutulmasını emretmiştir. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” İfadesi yer almaktadır. Buna göre; İşverenler tarafından sigortalılar için bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları sigorta primine tabi tutulmayan kazanç olarak dikkate alıır ve aylık prime esas kazanca dahil edilmez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.