Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2019 10:01 (Üye) Soru : Çalışan personel kendisine özel sağlık sigortası yaptırmıştır Özel sağlık sigortası çalışan işçinin vergisinden düşülüp maaşına eklenir mi? Özel sağlık sigortasına ödenen tutarın maaşına bir faydası olabiliyor mu? Teşekkürler

Cevap : Özel sağlık sigortası; çalışan tarafından ödenmesi halinde Bordroda hesaplanan GV matrahından aşağıda belirtilen kanun maddesindeki koşullara göre indirilir. GVK Md.63/3 Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik , işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.