Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2019 16:15 (Üye) Soru : Merhaba Aile Sağlık Merkezi ile ilgili Meslek ve Vergi mevzuatı yönünden nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Teşekkürler

Cevap : 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 275 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 1)- Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı?na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulunmuştur. 2)- Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir. 3- Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. 4- Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda ücretli olarak çalıştırıldığından ve ayrıca aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapılacak giderlerin karşılanması ve aile sağlığı merkezinin yönetimine ilişkin yükümlülük de anılan Bakanlıkça aile hekimlerine verildiğinden, Aile Hekimlerinin Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti tesisine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, aile hekimlerinin ücretli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı ve emir ve talimatları doğrultusunda çalıştığından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 172, 173. maddelerinde belirtilen ?DEFTER TUTMA MECBURİYETİ DE? bulunmamaktadır. 5- Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda verilmesi zorunludur. 6- Muhtasar Beyanname için Aile hekimleri aylık veya üç aylık mükellefiyet kaydı yaptıracaklardır. Elektronik beyanname gönderme işlemleri için aile hekimlerinin Muhasebe meslek mensuplarımız ile beyanname gönderme sözleşmesi yapmaları gerekir.(Aracılık Sözleşmesi ) Bu zorunluluğa uymayan Aile hekimlerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir. KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI : 117 Nolu KDV Genel Tebliği?ne göre Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Satın almış oldukları hizmetler için kısmi KDV Tevkifatı YAPMAYACAKLARDIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.