Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2019 10:30 (Üye) Soru : İyi Çalışmalar.. 18-29 yaş arası kişilerin vergi mükellefi olması halinde devletin sigorta ve bağkur kapsamları ile ilgili sağladığı imkanlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap : 18.5.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde; “31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1.6.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hâzinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde hükmüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2018 tarih ve 40071718-206-E. 8301953 sayılı Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Genelgesi yayınlanmıştır. Genç girişimcilerde kazanç istisnası, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’nci maddesinde düzenlenerek 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen mükerrer madde Yürürlük; 10.02.2016) Bu değişikliğe istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 292 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile genç girişimcilerde kazanç istisnası usul ve esasları belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklık getirilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.