Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2019 10:43 (Üye) Soru : Merhaba, İşveren açısından gerekli şartları taşıyan işyerine yeni girişi yapılan işçiyi 7166 sayılı kanun teşvikinden faydalandırmak istiyoruz, ancak bazı yerlerde işçi açısından işkura kayıtlı olması gerektiğini okudum ama yasal belgeye de ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap : 22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra olarak “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez. ” fıkrası eklenmiştir. Anılan fıkra hükümleri 1/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. kanun no :4447 işsizlik sigortası kanunu tabi olduğu kurum işkur Bu kanuna göre teşvik uygulaması için işçi işkura kayıtlı olmak zorundadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.