Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2019 11:36 (Üye) Soru : Merhaba, Gerçek kişi mükellefiyettpazarlama danışmanlık adı altında fatura kesiyor anonim şirkete.Bu fatura danışmanlık olduğu için 9/10 tevkifata tabi olmalımıdır?Teşekkür eder iyi günler dilerim

Cevap : Bahsettiğiniz danışmanlık hizmeti için KDV tevkifatı yapılmaz .Danışmanlık hizmeti Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verilen ;Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler: Piyasa, etüt-araştırma, ekspertiz, plan-proje, teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler bu kapsamda bulunmaktadır. İdareler tarafından alınan eğitim hizmetleri de yine bu kapsamda tevkifata tabi tutulmaktadır. Uygulanacak tevkifat oranı ise 9/10’dur. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, – Döner sermayeli kuruluşlar, – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, – Bankalar, – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, – Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, – Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları hariç.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.