Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2019 16:24 (Üye) Soru : Öncelikle yardımlarınız için çok teşekkür ed erim. Sorum şu Müstahsil Makbuzu düzenlenirken kesilecek bağkur primi hakkında bilgi - çeşitli yazılarda % 2 ve % 5 kadar diyor . neye göre oran artıyor veya değişiyor.açıklayıcı bilgi verebilirmisiniz.Teşekkürler.

Cevap : 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta GGlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” baGlıklı 108 inci maddesinin beGinci fıkrasında ise “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiG olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dıGında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla %5 oranında kesinti yaptırmak suretiyle tahsil eder. Kurum bu fıkranın uygulanmasına iliGkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” hükmü, 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta GGlemleri yönetmeliğinde DeğiGiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.