Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2019 13:55 (Üye) Soru : Merhaba, Yurtdışına yaptığımız ödemeler (Google, Facebook vb) için KDV2 beyanı verirken, yayınlanan cumhurbaşkanı kararnamesi ile internet reklam hizmeti olan yurtdışı ödemelerine 1Nisan 2019 tarihinden itibaren %15 oranında stopaj bildirimi de yapmaya başladık. Örnek: Google için yapılan ödeme aynı ay içerisinde 4 ayrı tarihte 500 er TL den toplam 2.000 TL Ay sonu gelen Google ekstresinde 2.000 TL ödeme tutarı görünürken , alınan hizmet tutarı 1.500 TL görünüyor. Yani 500TL fazla ödeme yapılmış. SORU: Kdv ve stopaj tutarını bildirirken, yapılan ödeme tutarı üzerinden mi, 2000/0,85=2.352,94 TL Brüt tutar Kdv2 : 2.352,94 TL *0,18= 423,53 stopaj: 2.352,94 TL *0,15 = 352,94 TL olarak mı bildirmeliyiz? Ya da ektre üzerinde görünen alınan hizmet bedeli Net 1.500 TL üzerinden mi hesaplama yapıp bildirmeliyiz? Ayrıca, Facebook faturasında kdv li ödeme ile karşılaştım. 1000 TL ödeme yapılması gerekirken vat%18 (180 tl) toplam 1180 TL ödeme yapılmış. Bu durumda, KDV2 beyannamesi verilme yükümlülüğü ortadan kalkıyor mu? Stopaj kesintisi olacak mı? olacaksa stopaj hesabı nasıl yapılacak? Defter beyan sistemine Kdv li facebook gider kaydını yaparken stopaj var seçeneğini seçmem durumunda Stopaj hesabı Kdv matrahı üzerinden hesaplanıyor ve manuel olarak tutarı değiştirmemize sistem izin vermiyor. Gelir idaresi ile konuya ilişkin görüştüm lakin,mevzunun yeni olduğunu, henüz cevap verebilecekleri bir düzenleme olamdığını , özelge talebinde bulunmamı söylediler. Özelge cevabını bekleyecek vakit yok. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap : GV stopajı ve KDV hesaplaması Brüt tutar üzerinden yapılır. Örneğinizdeki rakamlar doğrudur. Yurt dışından satın alınan hizmetlerden dolayı KDV sorumluluğu kalkmaz.(2) Nolu KDV beyannamesi verilmesi gerekir. YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN HİZMET FATURALARI İÇİN; ÖZET BİLGİ KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür. KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde % 15 oranında a stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar G.menkul kiralamalı için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.