Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2019 11:24 (Üye) Soru : Merhaba kolay gelsin .. Sizlere dah önce sorulan soru olan kdv matrah arttırımında son taksiti gelmeden önceki taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi konusunda..Siz ihlal yapıldığı için iptal olur diyorsunuz... Fakat aşagıdaki yazıda görüldüğü gib ; 7143 sayılı Kanunun 6. maddesinin 4/a fıkrasında aşağıdaki hükme yer verilmiştir. “(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; a) Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu ver siler in bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz. ” Yukarıdaki hükümde dikkat edilmesi gereken ifade “bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi” ifadesidir. Başka bir deyişle matrah/vergi artırımı sonucu oluşan taksitlerini 7143 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde ödeyen mükelleflerin matrah/vergi artırımının sağladığı avantajlardan yararlanmaması için herhangi bir neden bulunmamaktadır. Kanun’un ödemeye ilişkin düzenlememeleri ise “ortak hükümler” başlıklı 9. maddesinde yapılmıştır. Anılan maddenin 6 numaralı fıkrası aynen aşağıdaki gibidir. “(6) Bu Kanuna eöre ödenmesi sereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya dalıa az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde. ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar. secikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine söre belirlenen şecikme zammı oranında hesaplanacak seç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından t aksidendir ilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. ” Kanun hükmü değerlendirildiğinde; - İkinci taksitin ödeme süresi sonuna kadar ilk iki taksitin tamamının ödenmesi halinde, Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanılmasının mümkün olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna bir yorum yapabilirmisiniz...

Cevap : 7143 Sayılı kanun göre matrah /vergi artırımı yapanlar taksit süresinde ödenmemesi halinde kanun avantajlarından yararlanılmaz.Konu ile ilgili GİB yayımladığı broşür için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/7143/7143matrah.pdf MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR • Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır. • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır. • Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. ANCAK BU DURUMDA MÜKELLEFLER MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPTIKLARI DÖNEMLER İÇİN ARTIRIM HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAKTIR. • Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.