Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2019 16:09 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Ekim 2017 tarihinde çalışan işçimizin firmamıza açtığı dava 29/4/2019 tarihinde karara bağlandı ve Haziran 2019 dönemi içerisinde icraya ödeme yaptık. Ödemenin içeriğinde; kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izne tabi sgk primine tabi ve olan ve olmayan ödemeler var. Geriye dönük SGK İptal ve ek bildirge verecekmiyiz, birde Muhtasar beyannamede geriye dönükmü yada son muhtasarda mı beyan yada düzeltme vermek zorundayız

Cevap : 506 sayılı Yasa’nın 77/1. maddesi ile 5510 sayılı Yasa’nın 80/1. maddesinin birbirine paralel olduğu, buna göre her iki yasada da idare ve yargı makamlarının kararlarına dayalı ödemelerin, fazla mesailerin yapıldığı dönemdeki aylarla ilişkilendirilmeyeceği, sadece ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazancına ekleneceği açıkça belirtilmiştir. Öte yandan “ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilmesi” konusunda davacı işçinin hizmet akdinin devam edip etmediğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Nitekim davacı işçinin iş akdi son ermiş ise işçi alacak davası ile tespit edilen tutarın iş akdinin sonra erdiği tarihteki spek tavanını aşıp aşmadığına bakılmaksızın sadece iş akdinin sona erdiği ayın kazanç tavanına kadar olarak kısmı prime tabi tutulur, arta kalan kısım var ise prime tabi tutulmaz. Oysaki davacı işçinin iş akdi ödemenin yapıldığı tarihte devam ediyorsa yapılan ödemenin spek tavanını aşan kısmı, takip eden sonraki iki ayın matrahına dahil edilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.