Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2019 10:03 (Üye) Soru : Bir müşterimizin yanında çalışan personel 1 yıl önce işten ayrıldı. Ayrıldıktan sonra şirkeei iş mahkemesinde dava açtı. Dava neticelendi. Personal adına, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, genel tatil, ücretli izin vb. konularda şirket tazminata mahkum edildi. Ödenmesi gereken ve sgk kesintisine tabi ödemeler için işveren bir yıl önce işten ayrılan bu personel için nasıl bir bildirimde bulunacak.Daha önce buna benzer bir durum yaşamadığımız için izlenmesi gereken yolu adım adım belirtirseniz seviniriz. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : İcra Müdürlüğünce, dosya alacaklısına ödenmek üzere tahsil edilen ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve tatil günlerindeki çalışmalar için yapılan ödemeler ( kıdem tazminatı hariç) ücret olarak, Gelir Vergisi Kanununun 94/1. maddesi hükmüne göre tevkif suretiyle vergilendirilecektir. Ayrıca, mahkemece hükmolunan faiz, alacak faizi niteliğinde olduğundan, aynı kanunun 86. maddesindeki haddi aştığı takdirde, elde edenlerce, menkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. Maddesinin 6. fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, “İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,” Aynı Yönetmeliğinin 102. Maddesinin 6. fıkrasının (d) bendinde “4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, 1) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı, 2) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,” izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.