Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2019 11:00 (Üye) Soru : merhaba işe iyade davasını kazanan işçi için neler yapılması gerekiyor . geriyedönik olarak bildirgedeki ve firmadaki indirim ve teşvik haklarını etkilermi işçinin iade edilecegi firmada

Cevap : İş Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceği, ikinci fıkrasında ise feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarının da belirleneceği hükümlerine yer verilmiş aynı maddenin birinci fıkrasında söz konusu işe başlatmama tazminatının; işçinin en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında olacağı, dördüncü fıkrasında da ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların, işçinin dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. şçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur Dolayısıyla işçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıştırılmayan süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar, iş sözleşmesinin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazançlarına dahil edilerek işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin kesilip buna ait aylık prim ve hizmet belgesi verilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi, primlerin de ödenmesi gerekir. Öte yandan işe iade davası sonuçlandığında, söz konusu ödemeye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi geçmiş olacak yani prim belgeleri geriye dönük olarak verilecektir. Ancak, işçinin 10 gün içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihi takip eden ayın 23’üne kadar veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalının işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihi takip eden ayın 23’üne kadar aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi halinde belge süresinde verilmiş olacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Eğer prim belgeleri yukarıda belirtilen süreler geçtikten sonra verilirse 5510 sayılı Kanunun 10/1-c maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak, primler de yukarıda belirtilen süreler geçtikten sonra ödenirse gecikme zammı ve cezası uygulanacaktır. Prim belgelerinin bir dilekçe ekinde ilgili müdürlüğe verilmesi, dilekçeye mahkeme kararının bir suretinin de eklenmesi gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.