Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.07.2019 08:54 (Üye) Soru : SMMM ler bilirkişi olabilmek için ne yapmalıdır? Bilirkişi eğitimi alınması yeterli midir yoksa ayrıca sınav olunması gerekir mi? Bilirkişi eğitimine devam şartı var mıdır? SMMM ler için süre şartı var mıdır? Konu hakkında bilgilendirir misiniz? Kolay Gelsin

Cevap : Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranacak şartlar şöyledir; • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak. • Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak . • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak. • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. • Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak. • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az BEŞ YILl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak. • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak. • Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak. Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olara kyeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez. BİLİRKİŞİLİK İÇİN eğitime katılmak devam ve devam etmek, belge almak şarttır .Eğitim için odanın Eğitim biriminden. Bürokratik işlemler için ise Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dire başkanlığından bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.