Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.10.2019 16:36 (Üye) Soru : X A.Ş Y A.Ş YE İHALE İLE GÜVENLİK KAMERASI DEĞİŞİM İŞİNİ VERİYOR.Bu işte asgari işçilik hesabı yapılmalı mıdır? Saygılarımla

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un(1) 85. maddesinde “İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurum’un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurum’ca araştırılır.” denilmektedir. Buna göre kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurula kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından yapılan ihale mevzuatına göre yapılan her türlü işlerden ve özel inşaat işlerinden dolayı Kurum’a yeterli miktarda işçilik bildirilip bildirilmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca araştırılacağı hükme bağlanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.