Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2019 14:21 (Üye) Soru : Bir işyerinde 10 yıldan fazla çalışan personel kendisinin istifası ile tazminat almaya hak kazanır mı?işyerinden tazminatını aldıktan sonra da ve başka işyerinde çalışabilir mi?

Cevap : Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları arasında 10 yıl sonra işçinin istifa etmesi nedeni bulunmamaktadır. 1475 sayılı kanun 14. maddesinde hak kazanma koşulları sayılmıştır. a-Hizmet akdinin işçi tarafından; 1-4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen ve işçiye hizmet akdini derhal fesih hakkı veren sebeplerden dolayı, 2-Muvazzaf askerlik hizmetinden dolayı, 3-Bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla, 4-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılması nedeniyle, 5-Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile, feshedilmiş olması b-Hizmet akdinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen ve işverene hizmet akdini derhal fesih hakkı veren ve II numaralı bentte belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışındaki sebeplerden dolayı feshedilmiş olması. c-Hizmet akdinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması. Tazminat işçinin kanuni mirasçılarına ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.