Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.11.2019 12:23 (Üye) Soru : Merhaba, bilidiği üzere 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamında kurulan merkezi yurtdışında olan bir şirketin Türkiye!de irtibat bürosu açabilmektedir. Bu irtibat büroları ilgili kanun hükmüne göre türkiyede ticaret yapması yasak olup. herhangi bir ticari faaliyette bulunamamaktadır. Ve yine Ticaret odalarına kayıtları olmayıp. Kurulan irtibat Bürosunun herhangi bir sermayesi yoktur. Bütün bunlarla birlikte Mali müşavirlik bürom varken böyle bir irtibat bürosunun Türkiye'deki yetkilisi olabilir miyim? Bu imza yetkisi, ilgili bakanlıktan gerekli izinleri almak, bankalarda hesap açmak şeklindedir.

Cevap : 3568 Sayılı yasada mesleği konusu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Mesleğin Konusu Madde 2 A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir. B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu: (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazalar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. YUKARIDAKİ tanımlarda bahsettiğiniz bir iş ve işlem tanımı bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.