Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2019 15:15 (Üye) Soru : Üniversite Stajyer Öğrencisi Firmamda işe başlıyacak, Şirketimde 9 personel Çalışmaktadır. Kişi İstanbul Ticaret Üniversitesinde Okumaktadır. Sorum Personelin Üniversitece Stajyer İşe Girişi yapılmış ben bu durumda ne yapabilirim 9 Personelim var Ücret vermek istesem Asgari ücretin %30'unumu yoksa %15'inimi vericem. 3308 sayılı kanuna göre Teknik ve Meslek Yüksek okulu harici üniversite Öğrencilerine Staj süresince ücret verilmez diye söyleniyor.Tam Bilgi nasıl alırız. Ayrıca ben 1.000 Eline Ücret vermek istesem bu stajyer Brüte tamamlayarak 1.187,07 Brüt 178,06 Stopaj 9,01 Hesaplayabilirmiyim.

Cevap : Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun 61’inci maddesi ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları da 3308 sayılı Meslek ve Teknik Eğitim Kanununa tabi olmuşlardır. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ulaşan ilgi (b) yazıda da; üniversite rektörlerinin, iş yerlerinde staj eğitimine tabi tutulacak öğrencileriyle ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli başvuruları ve buna ilişkin belgeleri, öğrenci staj eğitimine başlamadan önce iş yerlerine göndermeleri gerektiği, belgeleri iş yerlerine ulaşmayan öğrencilerin staj eğitimine başlatılmayacağı ifade edilmektedir. Eğitim yaptığı kurumun zorunlu staj şartı dışında, yüksekokulda öğrenimi devam eden bir öğrenciyi stajyer sıfatıyla çalıştıran işveren diğer çalışanlar gibi sigortalı sayacak ve aynı prim oranları üzerinden kuruma bildireceklerdir. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Buna kar­şın, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüz­de 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı ücret ödenemez (3308 m. 25/a). Daha yalın bir anlatımla stajyerle­re ödenecek ücretler okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlık­ça belirlenen esaslara göre sözleşme ile belirlenir. Ancak burada tam bir sözleşme serbestliğinden bahsedilemez. Bu kişilere yani liselerdeki stajyer dediğimiz öğrencilerle, mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer öğrencilere, işyerinde 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının %30 undan, yirmiden az personel çalışıyor ise % 15’ inden daha aşağı ücret ödenemez. 3308 sayılı Kanun’un 24/a. maddesinde her ne kadar “Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır” denilse de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (193 sayılı yasa, 1961) “3308 sa­yılı Meslekî Eğitim Kanunu’na tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan üc­retlerinin vergi dışı tutulacağı” hüküm altına alınmıştır (193, m.23/12). Dolayısıyla 3308 sayılı Kanuna tabi olanlara asgari ücretin üzerinde ücret ödenmesi söz konusu olduğu durumlarda asgari ücreti aşan kısımdan vergi alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.