Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2020 11:58 (Üye) Soru : mükellef, 'yap işlet devret modeliyle hal pazarı dükkanının belediye veznesine gerekli ödemeyi yapılmak kaydıyla kendi üzerine devredilmiştir' şeklinde encümen kararı yazısına istinaden 15.000 lira ödeme yapmıştır. bununla ilgili damga vergisi, stopaj ödenecek mi? Herhangi bir yükümlülük düşüyor mu? Aydınlatır mısınız?

Cevap : 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında ise "İl özel idarelerine ait ihaleler, il daimi encümenince, belediyelere ait ihaleler belediye encümenince bu Kanun hükümlerine göre yürütülür." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü uyarınca resmî daire olan belediyenizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmü gereğince ihale yoluyla satışına ilişkin olarak belediye encümeni tarafından alındığı ve Başkanlık onayı ile tekemmül ettiği anlaşılan kararın, ihale kararı olarak Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre BİNDE 5,69 ORANINDA damga vergisine tâbi tutulması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.