Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2020 12:53 (Üye) Soru : MADDE 31- (Değişik: 17/4/2008-5754/19 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. Bu madde yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü ben sigortami toplu geri alamadım.aslinda malul kabul etmek zorundasınız dedim. Çünkü sakat veya engelli olmasam da işkur üzerinden yaptığım hiç bir başvuru sonucu sigortalı olamadığım için meslekte kazanma gücümü kaybettigimi gösterir.beni malulen emekli yapmaları gerekir. Burdaki maddedeki ve bana göre 4b liler için ama SGK madde yorumuna 4a yida dahil ediyor" işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, " Sizce veyadan sonra gelen bu yer 4b yi mi bağlar yoksa 4a ve 4b yimi. Soru anlasilmadi ise sorum şu 2000 girişli 4600 günü olan bir bayan toplu prim ödemesini ne zaman alabilir yaş şartı var mı. Teşekkürler ederim

Cevap : Tabii toplu ödemenin de sağlanabilmesi için kişinin iki şartı yerine getiriyor olması gerekiyor. 1. Sigortalı olarak çalışmıyor olmak veya Bağ-Kur’luysa iş yerini kapatmış veya devretmiş olmak 2. Emeklilik için yaş (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş) şartlarını sağlamasına rağmen sigortalılık süresi veya prim gün sayısı yeterli olmadığından yaşlılık aylığına hak kazanamıyor olmak SGK’na yazılı müracaatınız sonrasında, Kurumun durumunuzu ve şartları taşıyıp taşımadığınızı kontrol ettikten sonra toptan ödeme yapması gerekiyor. Bu noktada şartları taşısanız da toptan ödemenin değerlendirilmesinde hangi sigorta kolundan primlerinizin yatırıldığı, 2008 öncesi ve sonrası dönemler gibi kıstaslar önem taşıyor. Toptan ödemeye konu olan primler uzun vadeli sigorta primleri olup 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’si olup bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesi oluyor. Yani işçinin ödediği %14’lük primin uzun vadeli kısmı olan %9’luk kısım ile işverenin ödediği %20,5’luk primin uzun vadeli kısmı olan %11’lik kısım yani toplamda %20 lik kısım toptan ödemeye tabi bulunuyor. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, GSS gibi primler toptan ödemenin kapsamına elbette girmiyor. Ayrıca doğum ya da askerlik borçlanması gibi her türlü hizmet borçlanmaları için ödenenler toptan ödeme kapsamında geri iade edilmiyor. Ancak 506 sayılı Kanuna istinaden, 1479 sayılı Kanuna istinaden ve 5434 sayılı Kanuna dayanarak da SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı primleri 2008 Ekim ayından önce ödenen primlerin iadesindefaiz ya da güncelleme yapılmaksızın olduğu gibi iade ediliyor. SGK’dan iadesi istenen paraya geçmişten bugüne bir güncelleme ya da faiz işletilmiyor. Böylece pratikte yasal hakkın içi boşaltılmış oluyor. Ekim 2008 ayından itibaren ise yaşlılık, malullük aylıklarının hesaplanmasında da kullanılan ve 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde “Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri” biçiminde tanımlanan güncelleme katsayısı ile güncellenmesi gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.