Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2020 11:19 (Üye) Soru : Merhaba. 2019 yılı net satışları 82 Milyon TL, Kur farkı gelirleri 8 Milyon TL, Kur farkı giderleri 4 Milyon TL, ve ticari bilanço karı 25 Milyon TL olan ve sanayi sicile kayıtlı imalat faaliyetiyle iştigal eden bir mükellef için; KVK 10. maddesi birinci fıkarı (ı) bendi kapsamında nakit sermaye artırımı indiriminden yararlanabilmesine yönelik olarak, gelirlerinin %25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirden OLUŞMADIĞI hükmüne varabilir miyiz?

Cevap : Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. Verdiğiniz rakamlar ve gelir unsurlarına göre 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden indirimden yararlanılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.