Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2020 13:36 (Üye) Soru : Merhabalar; Emekli şirket ortağı aynı zamanda yönetim kurulunda kendisi aktif olarak şirkette çalışıyor emekli olduğu için bağkur primi ödenemiyor. Kişi bunun dışında farklı bir şirkette part time çalışıyor. Bu şahısa ortağı olduğu şirketten ücret ödenecek. bu ücret bordroya sgk sız olarak yansıtılabilir mi? yada ne olarak yansıtılır?

Cevap : GVK’muzun 61’inci maddesinde ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tarif edildikten sonra, çeşitli ödemelerin ve bu meyanda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle ödenen ve sağlanan para , ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı açıklanmıştır. Öte yandan, GVK’nun 41’inci maddesinin 2 numaralı bendinde, ticarî işletmelerde teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler ve benzerlerinin gider yazılamıyacağı açıklandıktan sonra maddenin son fıkrasında, bu hükmün uygulanmasında kollektif şirket ortakları ile adî ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının teşebbüs sahibi sayılacakları açıklanmıştır. Bu hükümlere göre : 2.1. Ferdî ticarî işletmelerin sahipleri ve kollektif şirket ortakları ile adî ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarına hizmetleri karşılığında sağlanan menfaatlerin ücret sayılması ve ticarî kazançtan gider olarak indirilmesi mümkün değildir. (GVK’nun 41 inci maddesi) Teşebbüs sahibinin eşine ve küçük çocuklarına ödenen ücretlere gelince bunların ücret olarak GV stopajına ve SSK’na tâbi tutulması gerekmekle beraber gider yazılması imkânsızdır. Bütün bu konularda Maliye Bakanlığı’nın çok sayıda muktezası ve Danıştay’ın kararları vardır. 2.2. Buna karşılık, anonim ve limited şirket ortakları ile hisseli komandit şirketlerin komanditer ortaklarına, her çeşit hizmetleri karşılığında bu şirketlerden ödenen ücretlerin, GVK’nun 61.maddesi kapsamına giren birer ücret ödemesi olması sebebiyle vergi tevkifatına tâbi tutulması zorunlu ve gider yazılması mümkündür. Öyle ki, GVK’nun 61’inci maddesi, borçlar hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundaki anlamı ile aslında hizmet erbabı ücreti değil vekâlet ücreti sayılan yönetim kurulu ücretlerini dahî ücret saymak suretiyle GV tarifesi üzerinden vergi tevkifatına tâbi tutmuş ve GVK’nun 40’ncı maddesi ile bunlar hizmet erbabına ödenen ücret sayılarak ticarî kazançtan indirilecek gider kabul edilmişlerdir. Şu var ki, bütün bu ödemelerin ticarî kazançtan indirilebilmesi için, bunların muvazaadan arî olarak ödenmeleri ve örtülü kazanç (KVK’nun 17 nci maddesi) sayılmıyacak bir seviyede olmaları zorunludur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.