Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2020 11:50 (Üye) Soru : Üstadım 6111 /4447 sayılı kanunun 10. maddesi ile 27103 sayılı kanunun 19.maddesinde tüm şartlar uygun olduğu taktirde ortalama ilave istihdam hesaplama kural ve yöntemleri aynımıdır veya farklılıklar varmıdır. Teşekkürler.

Cevap : 6111 ilave istihdam teşvikinden faydalanma şartlarını sigortalılar ve işverenler açısından değerlendirmek yerinde olacaktır. İşveren Yönünden 6111 Teşviki; Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Primler yasal süresi içinde ödenmeli, Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı, Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir. Sigortalı Yönünden 6111 Teşvikini Değerlendirecek Olursak; 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı, 18 yaşından büyük olmalı, İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı, Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı. Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkanı getirilmiştir. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden; a) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, e) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, İşyeri yönünden; d) Özel sektör işverenine ait olması, e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, f) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.