Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 09:52 (Üye) Soru : 1.sınıf defterden 2019 yılında 1 yıl dan sonra 2.sınıf işletme deftere geçmek için belirlenen hadlerin altına düşen bir isletmenin 2 yıl bilanço usulü olarak kalması gereklimidir? 2. Sınıftan 1. Sınıfa geçmek icin 2 yıl üst uste belirlenen hadleri aşması gerekliliği var. Ancak 1. Sınıftan 2. Sınıfa geçmek için böyle bir açıklama bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Cevap : Sınıf değiştirmek için 1 yıl 2 yıl beklemek diye bir süreleme yoktur. 2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir. İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin ; Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180) Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin; Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179) İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir. 2020 Yılı için Defter tutma hadleri ; 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.) Mükerer sayılı R.G de yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI: VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN 2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) fazlası = 336.000 .- TL VEYA 2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) fazlası = 468.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR 2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 140.000.- TL (%20) fazlası = 168.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) fazlası = 336.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA : İş hasılatı : 35.000 x 5 = 175.000.- TL Yıllık satış tutarı : 170.000.- TL 175.000+170.000= 345.000.-TL Bu tutar (345.000.-TL ) , 280.000 TL (%20) fazlası olan 336.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır. 2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI; 177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan 2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) eksiği = 224.000.-TL VEYA 2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) eksiği = 312.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler. 177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar 2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 140.000.- TL (%20) eksiği = 112.000 .-TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler. 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar 2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) eksiği = 224.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.