Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2020 12:32 (Üye) Soru : Şantiye Şefimiz ile Brüt 3.500,00 TL üzerinden ayda 6 günlük çalışma karşılığı olan 700,00 TL lik Kısmi Süreli iş sözleşmesi yapılmıştır. Her ay süresi içerisinde eksik güne ilişkin EK-10 Formu ve Kısmi Süreli Sözleşme aslı ile G.O.Paşa Sosyal Güvenlik Merkezinin ilgili birimine beyanda bulunduk. EK-10 servisi bir müddet sonra Resmi Gazetede yayınlanan 01.09.2012 tarih 28398 numaralı İşveren Uygulama Tebliğini kapılarına asarak Kısmi süreli sözleşmenizde bir değişiklik olmadığı sürece EK-10 formu vermenize gerek bulunmamaktadır diye kaynak gösterdikleri tebliğe istinaden formlarımızı almamışlardır. Bizde kurum uyarıları ve Resmi gazetede yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğine istinaden 2017 / Ekim ayından sonra EK-10 formunu vermeyi bıraktık. Ekonomide yaşanan sıkıntılardan dolayı inşaatımız planlanan süresinden uzun sürmüş ve 31.12.2019 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra "İlişiksiz Belgesi" için kurumun inşaat servisine müracaat ettiğimizde 2018 /Ocak ayına ilişkin EK-10 formu vermedik diye eksik işçilik ödememiz olmamasına rağmen şantiye şefimiz için bildirilen 6 günlük kısmi süreli çalışmayı 30 güne tamamlayarak ek bildirge vermemiz istendi. Ek bildirge için ayrıca İPC kesileceği ve tahakkuk edecek primin yasal faizi ile tahsil edileceği söylendi. Kurum tarafından geri çevrilen ve alınmayan EK-10 formlarından dolayı yine kurum tarafından niye EK-10 formunu vermediniz diye cezalandırılmaktayız.Konu hakkında görüşlerinizi rica ederiz.

Cevap : Şantiye şefinin fiilen 30 gün çalışması gerektiği SGK tarafından tespite konu yapılmaktadır. Şantiye şeflerinin çalışma usulü MADDE 7 – (1) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur. (2) Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez. (3) Şantiye şefi aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir. (4) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstleneceği farklı yapım işlerinin tamamının yapı inşaat alanı toplamı 30.000 metrekareyi geçemez. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmaz. Şantiye şefi tarafından böyle bir yapım işinde görev üstlenilmesi durumunda aynı anda başka bir yapım işinin şantiye şefliği üstlenilemez. (5) Şantiye şeflerinin aynı anda üstelenebilecekleri işlerin sayı ve alan sınırları hesaplanırken, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olanlar hesaba dâhil edilir. (6) Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilir. (7) Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıları ile Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından dokuzuncu fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlarda şantiye şefi bulundurulması zorunludur. (8) Palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. (9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki yapılar hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.