Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2020 13:08 (Üye) Soru : Sayın Danışman mükellefimin 2019 yılında 400 000 TL işyeri kira geliri bulunmaktadır. ayrıca 2019 yılında aldığı toplam 4,500 TL de MESKEN KİRA geliri vardır. İşyeri kirasından dolayı vereceğimiz GELİR VERGİ BEYANINA 4 500 TL MESKEN KİRASI ilave edilecekmidir ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler ederim.

Cevap : Konut kira gelirini de dahil edilecek dir. 2019 yılında Gayrimenkuller den elde edilen toplam gelir 40.000 TLnın üstündedir.(GVK Md.86/1-c) Götürü gider seçilmesi halinde % 15 Götürü gider indirilir.Diğer taftan GVK 21. maddedeki 5.400 TL istisnadan yararlanılamaz.Çünkü;Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar İLE İSTİSNA haddinin 2019 için 5.400 TL nın , 2020 için 6.600.- TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2019 yılı gelirleri için 148.000.-TL, 2020 yılı geliri için .180.000 TL bu istisnadan faydalanamazlar. İş yeri ve konut kira geliri toplanarak beyan edilir.Hesaplanan vergiden İş yeri için kesilen GV stopajı Hesaplanan vergiden mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.