Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2020 09:40 (Üye) Soru : merhaba. Banka veya kasadaki altın hesabının, geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonlarında değerlemesi nasıl olur? Kayıtta durup, sadece satışta mı gelir veya gider yazılır?

Cevap : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Değerlemenin Tarifi" başlıklı 258 inci maddesine göre değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Ayrıca, mezkur Kanunun; - 265 inci maddesinde, "Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.", - 281 inci maddesinde, "Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır..." hükümlerine yer verilmiştir. Bankada açılan kıymetli maden mevduat hesabı, mevduat sözleşmesine dayanan bir alacak niteliği taşıdığından 213 sayılı Kanunun 281 inci maddesi uyarınca mukayyet değerle(Defter de kayıtlı değer) değerlenmesi, geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonundaki dönem için altın olarak hesaplanan faizin de mukayyet değere eklenmesi, -Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.