Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2020 10:12 (Üye) Soru : Merhaba, Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına ilişkin; 1- 600BİNTL yi aşıp aşmadığını bilmediğimiz Bestekar (Serbest Meslek Mükellefiyeti var hali hazırda) 600Bin i aştığı zaman Giderlerini de indirebilecek. Bununla birlikte KDV ye tabi giderleri olduğunda nasıl bir yol izlenilmeli? Aylık KDV beyanı verildiğinde-O ay KDV'ye tabi gideri var ise ve kişinin 600 bini aşıp aşmadığını da bilmiyorsak O ayki KDV yi nasıl düzenlemeliyiz Şimdiden Teşekkürler,

Cevap : 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan kazançlar için istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın aşılıp aşılmadığı ilgili takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek ve 18 inci madde kapsamında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde sayılan mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak yapılan giderler, yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır. Söz konusu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi şarttır. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine göre yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir. GVK 18. MADDESİNE GÖRE Vergilendirilen BESTEKAR KVD beyannamesi vermez.Bestesini satın alan vergi mükellef (2) nolu KDV beyannamesi vererek KDV öder Bestekar Gerçek usulde defter tutması halinde KDV beyannamesi verir giderlerini defter beyan sistemine kayıt eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.