Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2020 20:54 (Üye) Soru : merhaba sayın danışmanım 1.şirket açarken sigortalı çalıştıracağız biz şirketi onaya gönderirken 31.05.2020 itibariyle çalışacak dedik tescil 02.06.2020 de oldu şimdi işe girişi hangi tarihe göre yapacağız. 2.şirket açılış evraklarını interaktifte vergi dairesine bildirmemiz yeterli mi 3. sgk sifresini e devleten alabiliyoruz sgk evrak vermeye gerek var mı

Cevap : sigortalı işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıç tarihinden önce verilmesi ile ilgili genel sürenin istisnalardan biri de Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerleri için öngörülmüştür. Buna göre Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Devamlı mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi, Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri artık istenilmeyecektir. Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler. Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı, İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi, Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine gönderilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.