Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2020 19:17 (Üye) Soru : İhale kurumu : Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ özel bir kurum Sgk dosyası sözleşme ile actık Yapı ruhsatları 10/10/2019 da cıktı.henüz sgk ya verilmedi .belki belediye göndermiştir Asgari işçilik hesaplaması ruhsattaki maliyet bedeli üzerinden mi hesaplanacak yoksa sözleşme bedeli üzerindenmi hesaplanacak.bu konuda sizden danışmanlık almak istiyoruz.arada iki katı fark var.bizde işçilik oranı %9 cıkmasına rağmen ağırlıklı malzemeden oluşuyor.işcilik cok az. 2011/13 genelgesinde aşağıdaki yazıyor 9.20- Özel sektör işverenlerinin birbirine karşı taahhüt ettiği işler (Değişik, 10/12/2013 tarihli ve 2013/41 sayılı Genelge) Özel sektör işverenlerinin, özel sektör işverenlerine verdiği; -Özel nitelikteki inşaatlarda, ödenen istihkak tutarı ile inşaatın yüzölçümünün metrekare birim maliyet tutarıyla çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeli mukayese edilerek yüksek olan tutara asgari işçilik oranı uygulanacaktır. Asgari işçilik hesaplaması ruhsattaki maliyet bedeli üzerinden mi hesaplanacak yoksa sözleşme bedeli üzerindenmi hesaplanacak .ihale kurumu özel kooperatif

Cevap : Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır. İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih) ?İnşaatın bitiş tarihi ?İnşaatın yapı sınıf ve grubu ?İnşaatın toplam alanı ?Yapının tamamlanma alanı ve oranı ?Uygulanacak birim fiyatı ?Uygulanacak işçilik oranı’ dır. Bir inşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu anda inşaat dosyası kapatılmalıdır. 5510 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür." ibaresi mevcuttur Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak BİLDİRGEDE YAZAN TARİH baz alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır. RES’EN AÇILAN İNŞ. İŞE BAŞLAMA TARİHİ Ruhsatsız/ruhsata aykırı yapıldığı anlaşılır. Bina İnşaatı: % 9 Hesaplamada kullanılan rakamlar Çevre ve Şehircilik Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleridir. SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır. Özel bina inşaatlarındaki uygulama iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama, ikinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.Binaların maliyetinin hesaplanmasında, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.