Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2020 11:06 (Üye) Soru : Anonim şirket olan mükellefim ihale ile .....Üniversitesitesi İkdisadi İşletmesi (Özel Üniversite) ile Yerleşke binalarının bakım ve onarımı sözleşmesi düzenledi.Anonim Şirket olan mükellefim İkdisadi İşletmeye fatura düzenlediğinde KDV tevkifatı yapacak mı yapacak ise hangi madde ile hangi oran ile tevkifat yapılacak iyi çalışmalar

Cevap : KDV TEVKİFATI YAPILMAYACAKTIR. BAHSE KONU İKTİSADİ İŞLETME AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİNDE YER ALMIYOR. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.