Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2020 11:14 (Üye) Soru : MERHABA LİMİTED ŞİRKETİMİZ KAR DAĞITIMI YAPACAK KARIN NE KADAR KISMI KONU EDİLECEK DAĞITIM YAPILDIKTAN SONRA ORTAK GELİR VERGİSİ BEYANINI BİR DAHAKİ SENE Mİ VERECEK YOKSA DAĞITIMIN YAPILDIĞI İZLEYEN AYDA VEREBİLİR Mİ İZLENECEK YOL İÇİN YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKURLER

Cevap : TTK NA EKLENEN GEÇİCİ 13. MADDE GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:16/4/2020-7244/12 md.) (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir. (3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Kar dağıtımı yapıldığı ay Muhtasar beyannamede % 15 GV tevkifatı yapılır. Kar payı elde eden (kişi) ortaklar ise GVK 22. ve 86.maddedeki koşullara göre MSİ beyannamesini ertesi yıl (2021 Mart ayında) verir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.