Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2020 12:48 (Üye) Soru : İhaleli işler kapsamında alınan ve ayrı bir işyeri numarası açtırılmadan % 100’ü malzemeli işçilik faturası ile dışarıya yaptırılan iş nedeni ile ilişiksizlik belgesi alabilmek için smm, ymm raporu düzenlenmesi mümkün müdür

Cevap : Meslek Mensuplarınca rapor düzenlenmesi, Sigorta Müfettişince işin asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Meslek Mensubunca düzenlenen raporlarda Ünitece eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde, raporu düzenleyen Meslek Mensubundan 15 gün içinde ek rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yazı ile istenir. Ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazı ile işverene bildirilir. Ek raporun verilmemesi veya eksiklik ya da maddi hatanın düzeltilmemiş olması halinde Sigorta Müfettişince inceleme yapılması istenebilir. İşveren tarafından, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin, uygulanacak idari para cezalarının ve bunlara bağlı gecikme zammı tutarlarının, bu konuda düzenlenecek raporun ilgili Üniteye intikalini müteakip yapılacak tebligat üzerine bir ay içinde ödeneceğinin dilekçe ile bildirilmesi halinde, Ünitece, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. İşverenin ödeme yapacağını bildirmemesi halinde ise konunun Sigorta Müfettişince incelenmesi istenir. Sigorta Müfettişince incelemeye başlanmış ise, bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Meslek Mensubunca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen raporda ödenmesi önerilen borcun tahsil edilmesi veya işverenin borçlarını karşılayacak miktarda nakit, süresiz ve kat’i banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil veya bonoları Üniteye vermesi halinde, teminata bağlanmamış başka borcu da yoksa, ilişiksizlik belgesi verilir.Rapor Düzenlenmeyecek İşyerleri Madde 7 — Meslek Mensupları; a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler, b) Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin işler, Hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenleyemez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.