Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2020 10:24 (Üye) Soru : LİİTED ŞİRKETİMİZ TAM BÖLÜNME YAPARAK KENDİ İÇİNDE 4 ADET ANONİ ŞİRKETE DÖNÜŞMÜŞTÜR. LİMİTED ŞİRKETİMİZİN KURUMLAR BEYANNAMESİ EKİNDE VERECEĞİMİZ TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ NASIL YAZACAĞIZ VARSA BİR ÖRNEĞİNİ YOLLAR MISINIZ

Cevap : "Bö­lü­nen ku­ru­mun var­lık­la­rı­nı dev­ra­lan ku­rum­lar, bö­lü­nen ku­ru­mun bö­lün­me ta­ri­hi­ne ka­dar ta­hak­kuk et­miş ve edecek ver­gi borç­la­rın­dan mü­te­sel­si­len so­rum­lu ola­cak­la­rı­nı ve di­ğer ödev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni, bö­lü­nen ku­ru­mun bö­lün­me ne­de­niy­le ve­ri­lecek olan ku­rum­lar ver­gi­si be­yan­na­me­si­ne ek­le­ye­cek­le­ri bir ta­ah­hüt­na­me ile ta­ah­hüt eder­ler. " Taahhütnamenin belli bir formatı yok.Yukarıda belirtilen konuları içeren yazı hazırlanır.,imzalanır ve VD verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.