Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.07.2020 11:57 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, Gelir vergisi kanunu madde 89'da aşağıdaki hüküm vardır. 1. (Değişik: 13/6/2012-6327/8 md.) Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).(3) Bu kapsamda eşlerden vergi mükellifiyeti olmayanın mükelef olan eşine sağlık sigortası yaptırması durumunda (yani sigortalı vergi mükellefi eş, ödemeyi yapan vergi mükellefi olmayan eş) bu durumda vergi mükellefi olan eş bu gideri beyanname üzerinden indirim konusu yapabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Maddedeki koşullara göre eş ve çocukların sağlık sigorta primleri vergi matrahından indirilir.ödemeyi eşin yapması bu indirime engel değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.