Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 11:44 (Üye) Soru : yardımcı eczacı olarak eczanede işe başlayan personel için 29 kod fiili hizmet zammından yararlanabilir miyiz?

Cevap : Türk Eczacılar Birliği açıklamsına göre; 03.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında Sağlık Meslek Mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmiştir. 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un geçici 7 inci maddesinin 3 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan aşağıdaki hükümler gereğince, eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personellerin eczane teknikerleri olarak görevlendirildikleri ve sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir. "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir." "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir." İşverenler, bünyelerinde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında olması halinde, söz konusu çalışanla ilgili fiili hizmet zammı bildirimi yapmak zorundadır. Eczanelerde bu kapsamdaki çalışanların bildirimiyle ilgili husus SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 03.09.2018 tarih ve 66325124-201.99-E.11154977 sayılı yazısında; "İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir." şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da belirtilen ve sigortalı olarak çalışmakta olan mesul müdür eczacı, ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan eczacıların da 7146 sayılı Kanun'la tanınan fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş sorulmuş olup, gelecek cevabi yanıta gore ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.