Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2020 12:54 (Üye) Soru : Sayın yetkili , 22 Haziran 2020 tarihinde ahlak ve iyiniyet kural ihlali sebebi 25-2e maddesine göre tazminatsız olarak ibir çalışanımızı işten çıkarmıştık. Arabulucu görüşmeleri sonunda 13.08.2020 tarihinde anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaya göre, şirket ,çalışana haketmiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatını ödeyecek ayrıca fazla mesai- izin-yemek- prim-haksız fesih tazminatı adı altında belli bir tutar daha ödeme yapılacak.Bu durumda bildirilmesi gereken damga - gelir vergisi ve Sgk ödemeleri olacak mı ? Yapılması gereken bildirimler ve beyan süreleri ile ilgili bilgi vermenizi arz ederim. Saygılarımla

Cevap : Arabuluculuk kararı ile sigortalının işe başlatılmaması hususunda anlaşmaya varıldığı dikkate alındığında, iş akdinin feshedilmesi işlemi bu defa geçerli olacağı için, dolayısıyla iş akdinin feshinden sonraki süre için sigortalının sigortalılığı söz konusu olamayacağından bu süre için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgesi verme ve sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü de kalmamaktadır. Bu nedenle arabuluculuk kararına istinaden iş akdinin feshinden sonraki süreye ilişkin sigortalıya ödenmesine hükmedilen tutarlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmaması, dolayısıyla ödenen tutarların prime tabi tutulmaması ayrıca işçiye boşta geçen süreler için hizmet kazandırılmaması gerekmektedir. Ancak, ücret ve ücret niteliğindeki ödemeler, ilişkin oldukları yani hak edildikleri ay/aylar, diğer ödemeler ise ödemenin yapılmış olduğu ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesintisine tabi tutulmakta olduğundan, arabuluculuk sözleşmelerinde ödenmesi uygun görülen izin ücreti gibi hak edilen ancak kullanılmayan izinlere ilişkin ücretlerin akdin feshedildiği ayın kazancına, fazla mesai ücretinin fazla çalışmanın olduğu ay/aylara mal edilerek prime tabi tutulması gerektiğinden, sigortalıya yapılacak olan ödemelerin içinde akdin feshinden önceki sürelere ilişkin ücret ve ücret mahiyetinde ödemeler olması halinde, ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerin 5510 sayılı Kanun’un 80 inci maddesinde belirtildiği gibi, ilişkin oldukları yani hak edildikleri ay/aylar itibariyle sigorta primi kesintisine tabi tutulması, bu nevi ödemeler nedeniyle geriye dönük aylık prim ve hizmet belgesi verilerek sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.