Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:40 (Üye) Soru : merhaba işte gelmeyen bir işçiye ihtar çekeceğiz fakat bu işlemler zaman alacağından dolayı işyerinde çalışmadığı günlerin sigorta primleri ve ücreti bordroda nasıl gösterilmelidir?teşeküür ederim

Cevap : şçinin devamsızlığı halinde 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak iş akdinin feshine karar verilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-g maddesi; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre işçi ; 1. İşveren veya vekilinden izin almadan; ya da haklı, geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan, 2. Ardı ardına 2 İşgünü işe gelmemesi, 3. Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonra başlayan ilk iş günü, 4. Bir ay içinde arka arkaya olmadan 3 iş günü işe gelmemesi, Hallerinde işveren haklı nedenle çalışanın iş akdi feshini tazminatsız olarak gerçekleştirebilir. Feshin 6 iş günü içerisinde yapılması (karşı tarafa ulaştırılmasına dair tartışmaları nazara alarak) gerektiği gözetilerek tebligatın bu süre içerisinde muhataba ulaşması için Notere, tebligatın Alo Posta yoluyla yapılmasına dikkat edilmelidir. Tebligatın alınıp 6 işgünü içerisinde cevap verilmemesi durumunda İşveren Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği APHB bildiriminde işten çıkış nedeni olarak “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" ( İş Kanunu 25/II-g) maddesini (devamsızlığı) kullanmalıdır. Eksik Gün Formunda ve APHB (29) Kodu ile birlikte (15) Devamsızlık Kodu kullanılacaktır. Bu işlemler geriye doğru 10 gün içinde işçiyi işten çıkarabilme kuralı dikkate alınarak hesaba katılmıştır. Eğer 10 gün kuralını yine de ihlal edecek kadar süreniz geçmişse devamsıazlık puantajıyla çalışmadığını belgeyerek eksik günde bildirebilirsdiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.