Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2020 15:01 (Üye) Soru : Merhaba, genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için, gelir vergisi mükellefi olmak şart mı? Basit usül açılış yapınca da faydalanabiliyor mu?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 ini maddesi ile genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir. Maddeye göre, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.” Yukarıdaki düzenleme uyarınca şartları taşıması şartıyla basit usul mükellefleri de genç girişimci istisnasından yararlanabilir. Ancak, bu süre zarfında basit usul mükellefler için GVK 89 uncu madde ile düzenlenen indirimden yararlanmaları imkanı ortadan kalkar. Bilindiği üzere GVK 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde, ” 15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık (2020 için) 13..000 Türk Lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. . Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8 inci maddesinde ise “(1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 13.000 Türk Liralık indirim uygulanır. … (4) Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 13.000 Türk Liralık indirimden birlikte yararlanamazlar. ..” açıklaması yer almaktadır.. Bu kapsamda, basit usulde vergilendirilen mükellefler ticari kazançları dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşıması şartıyla faaliyete başladığı takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanabilir. Söz konusu istisna süresi sonrasında ise basit usulde vergilendirilmeye devam ettiği takdirde, herhangi bir süre sınırlaması bulunmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bendinde yer alan 13.000 Türk Liralık indirimden yararlanılması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.